Promemorian: Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att Första–Fjärde AP-fonderna får göra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag så länge detta inte medför att fonderna får ett operativt företagsledningsansvar i dessa företag. Svenskt Näringsliv tillstyrker också förslaget att Första–Fjärde AP-fonden tillfälligt ska få inneha aktier eller andelar som ger mer än 10 procent av rösterna när ett onoterat fastighetsbolag eller riskkapitalföretag som en eller flera av fonderna haft aktier eller andelar i börsnoteras. Ett område där Svenskt Näringsliv anser att det kan vara motiverat att gå längre än promemorian föreslår är placeringar i form av direktlån.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/01595/FPM


Svenskt Näringslivs diarienummer

58/2019