Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR24 september 2019

Remiss av Ds 2019:13 Etableringsjobb

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2019/01215/A

Gemensamt remissvar LO, Unionen och Svenskt Näringsliv - Etableringsjobb DS 2019:13

Arbetsmarknadens parter har tillsammans utformat modellen med ”Etableringsjobb” och väljer följaktligen också att gemensamt besvara regeringens departementsskrivelse (DS 2019:13). Parternas remissvar berör endast de delar i departementsskrivelsen som har direkt bäring på införandet av Etableringsjobben.

Parternas syn sammanfattat:

• Välkomnar att det statliga bidraget går direkt till individen och att bidraget ligger till grund för pension och arbetsbaserade förmåner, inklusive arbetslöshetsersättning.

• Betonar vikten av att systemet för ansökan om bidraget måste utformas på ett effektivt sätt och inte belastas av betungande byråkrati.

• Betonar vikten av att regeringen i det fortsatta förordningsarbetet har ett mycket nära samarbete med parterna så att förutsättningarna för överenskommelsen kan säkerställas på avsett sätt och förslaget få avsett resultat.

• Konstaterar att det är arbetsmarknadens parter, inte staten, som har huvudansvaret för att säkra kvaliteten i parternas kollektivavtalsmodell med etableringsjobb, bl.a. genom en särskild nämnd.

• Menar att systemet med etableringsjobb enligt den föreslagna modellen inte rättsligt behöver definieras som statsstöd. Det saknas behov av att underställa etableringsjobben EUs statsstödsregler, varken genom notifiering eller GBER.

• Betonar att effektiv matchning samt tillgång till kortare utbildningar är två andra viktiga komponenter för att nå framgång med etableringsjobb.

• Avstyrker förslaget att partsorganisationerna ska omfattas av en straffrättslig sanktionerad uppgiftsskyldighet.

• Avstyrker förslaget om att vilka uppgifter som ska omfattas av partsorganisationernas uppgiftslämnarskyldighet ska utformas i förordning.

• Parterna konstaterar att om regeringen och/eller andra riksdagspartier vill utveckla ett nytt statligt lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa utanför principöverenskommelsens förutsättningar så åligger det dem att utarbeta formerna för detta, med beaktande av att det då inte kan bli fråga om etableringsjobb inom ramen för principöverenskommelsen.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist