Styrelse och ledning

Svenskt Näringsliv är en ideell förening bestående av medlemsorganisationer. Det kan vara branschföreningar, arbetsgivarförbund eller annan sammanslutning av företag. De enskilda företagen är medlemmar i sina respektive medlemsorganisationer och samtidigt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Högsta beslutande organ i Svenskt Näringsliv är den årliga stämman, till vilken ca 350 ombud utses av medlemmarna. Varje medlemsorganisation har rätt att utse högst 10 ombud.

Styrelsens storlek kan variera, men den består för närvarande (september 2016) av 89 personer (73 ordinarie ledamöter inkl VD och 16 suppleanter). 60 av de ordinarie ledamöterna och samtliga suppleanter utses direkt av respektive medlem. Högst 12 ordinarie styrelseledamöter utses av stämman. Styrelsens ordförande utses också av stämman.

En medlems representation i styrelsen och röststyrka på stämman är beroende av den sammanlagda avgift som dess medlemsföretag betalar till Svenskt Näringsliv.

Styrelsen utser inom sig högst tre vice ordförande. Styrelsen väljer vidare ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande, VD och högst 12 andra styrelseledamöter. Styrelsen utser också VD, som leder verksamheten inom Svenskt Näringsliv och företräder föreningen utåt.

Svenskt Näringsliv är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att Svenskt Näringsliv arbetar på uppdrag av sina medlemmar och att styrelsen bestämmer inriktningen på verksamheten. Närhetsprincipen gäller, vilket betyder att Svenskt Näringsliv endast arbetar med frågor av gemensamt intresse för företagen, oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv svarar för att samverkan kommer till stånd mellan medlemmarna. De verkställande direktörerna för medlemsorganisationerna och ledningen för Svenskt Näringsliv träffas regelbundet.

Samverkan mellan medlemmarna betyder bl a att medlemmarna skall informera varandra och föreningen om pågående verksamhet och att i frågor av särskild vikt (till exempel kollektivavtalsförändringar som påverkar andra organisationer) överlägga med Svenskt Näringsliv. Konfliktersättningar till medlemsföretag beslutas av styrelsen.