lastbil
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hög press på schyssta åkare

NYHET Publicerad

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna.

Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund

"Åkeribranschen är samhällets blodomlopp", säger Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Mattias Sjökvist

"Vi konkurrerar helt enkelt med vitt skilda förutsättningar", säger Mattias Sjökvist är ägare och grundare av Mattias Sjökvists Åkeri AB.

Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.

– Vi brukar säga att åkeribranschen är samhällets blodomlopp. Idag sker åtta utav tio godstransporter med lastbil och nästan allt vi kommer i kontakt med i samhället har i något led fraktats på med lastbil.

Att branschen präglas av osund konkurrens kan kopplas till såväl inhemska som utländska aktörer menar Maria. Idag förekommer det att åkare utger sig för att vara egenföretagare trots att de endast tar uppdrag från en aktör. Därmed kan åkerier undkomma sociala avgifter och pressa priserna i relation till konkurrerande aktörer. Men, konkurrensen i branschen är också i hög grad präglad av EU-rätt. 

– Några av EU-rättens regler behandlar cabotagetransporter. * Idag får åkare, inom en period av sju dagar, köra tre inrikestransporter i ett annat unionsland efter att de passerat landsgränsen med internationellt gods. Reglerna syftar till att minska antalet tomma transporter och därigenom miljöpåverkan. Likväl blir det problematiskt när reglerna tolkas olika av både myndigheter och åkare, när de inte efterlevs och när det saknas tillräckligt antal kontroller på vägarna. För att skapa rättvisa förutsättningar måste reglerna förenklas, riktlinjerna bli liktydiga för såväl åkare som tillämpande myndighet och antalet trafikpoliser måste bli fler.

En annan snedvridande konkurrensfaktor kopplar Maria Lindh till de strikta kontrollerna av åkares efterlevnad av kör- och vilotider. Det kan räcka med bagatellartade överträdelse för att riskera höga sanktionsavgifter, som i förlängningen kan leda till indraget trafiktillstånd. För att skapa rimligare förutsättningar i branschen framhåller Maria därför vikten av att kontroller är väl avvägda och mindre fyrkantiga. Efter en lagändring i mars 2018 kan en förändring vara i sikte.

– Så länge syftet med förordningen uppfylls, att säkerställa trafiksäkerhet, god konkurrens och bra sociala förhållanden för förare, utvidgas möjligheterna för åkare att befrias från sanktioner för bagatellartade förseelser. Även om det är för tidigt att utvärdera huruvida kontrollen av åkares kör- och vilotider blivit mindre rigid, kan det vara ett steg i rätt riktning.

En andra utmaning består i att möta behovet av en miljöomställning. För att minska utsläpp krävs bland annat alternativa bränslen och investeringar i miljövänligare fordon. Hållbarhet tar dock inte endast sikte på miljö, utan också hållbara sociala villkor för förarna, framhåller Maria Lindh.

– Det krävs att såväl kunder som åkare tar ett större ansvar. Vi vidareutvecklar därför, tillsammans med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, hållbarhetssystemet “Fair Transport.” Vi vill att det ska bli en ett givet val och branschens märkning för aktörer med ”schyssta villkor” i åkeribranschen. Både vad gäller miljöarbete, förutsättningar för de anställda och trafiksäkerhet.

Samtidigt har svårigheter med att rekrytera nya chaufförer utmanat åkerierna i branschen. För att vända trenden har Transportföretagen arbetat aktivt mot såväl politiker som skolledningar. Transportföretagen har därigenom bidragit till att bland annat tjugo procent fler elever sökte sig till fordons- och transportinriktningar på gymnasiet år 2018 jämfört med 2017.

– Förutom att introducera unga till möjligheten att välja gymnasieskolans fordons- och transportprogram, har vi insett vikten av att också vända oss till föräldrar och informera om att ett sådant gymnasieval inte utesluter högskolebehörighet. Men, trots framgångarna krävs fortsatt arbete för att den positiva utvecklingen inte ska stanna av!

Avslutningsvis lyfter Maria behovet av att vara med och påverka på EU-nivå för att skapa bättre förutsättningar i åkeribranschen. Bland annat för att skatter, krav och villkor inom unionen ska kunna harmoniseras och ge åkerierna samma förutsättningar.

– Vi finns bland annat på plats i Bryssel för att vara delaktiga när det kommer till konkreta förslag från EU. Samtidigt informerar vi svenska EU-parlamentariker och ministrar, såväl som trafikutskottet och EU-nämnden, om vilka förändringar som måste till. Det är viktigt för att uppnå ökad förståelse för åkeribranschen, säger Maria Lindh.

Mattias Sjökvist är ägare och grundare av Mattias Sjökvists Åkeri, ett av de åkerier som tagit ställning för ”Fair Transport.” Det fristående åkeriet grundades 2006 och huserar idag sex kranbilar med såväl gräv-, last- och sågutrustning. Åkeriets arbetsområde är brett och omfattar allt ifrån trädfällning och lyft av takstolar inom byggbranschen, till frakt av transformatorstationer för större elbolag. Som aktör i svensk åkerinäring upplever han den osunda konkurrensen som en överhängande utmaning.

– Många sätter i system att bryta mot cabotagereglerna, utländska lastbilar kör vecka in och vecka ut för slavliknande löner och det saknas tillräckligt med trafikpoliser som följer upp att EU-reglerna efterlevs.

Mattias Sjökvist beskriver hur de pressade priserna gör det svårt för aktörer, som försöker efterleva den standard som krävs av åkare på den svenska marknaden, att rätt betalt.

– Vi konkurrerar helt enkelt med vitt skilda förutsättningar. Många åkare som kommer utifrån betalar andra skatter, sover i bilarna och kör för betydligt lägre löner. Det blir ohållbart!

Även Mattias Sjökvist belyser den rådande chaufförbristen. Trots att han framhäver vikten av ett välfungerande regelsystem, tror han att en av anledningarna till att unga inte ger sig in i branschen kan kopplas till en osäkerhet när det kommer till att förhålla sig till strikta kör- och viloregler.

– Ibland blir det trafikstockning, det saknas plats att stanna på, tiden överskrids med fem minuter och så riskerar man en sanktion om 3 000 kronor. Det är helt enkelt inte lätt att locka chaufförer till en pressad bransch!

För att branschen ska kunna återhämta sig lyfter han behovet av ökad förståelse. Förståelse för rådande förutsättningarna och för åkerinäringens betydelse i samhället.

– Utan lastbilen stannar Sverige! Det vi plockar ur kylen när vi äter frukost, kläderna vi bär, instrumenten till sjukhusen och sophämtning, alla funktioner är beroende av lastbilstransporter. Såhär under vintertid blir behovet extra tydligt. Vad skulle vi gjort utan plogade vägar? Vem skulle ha rensat upp efter stormen Alfrida?

För att motverka olaglig trafik och stärka svensk åkerinäring menar Mattias Sjökvist det behövs en myndighet som kontrollerar yrkestrafiken, mer kontroller av att EU-regler efterlevs vid infart i landet och att regelbrott måste följas av sanktioner på ett sådant sätt att det inte lönar sig att köra olovligt.

– Alla ska följa samma praxis, men utan kontroller som efterser att det sker, kan vi omöjligen konkurrera på lika villkor. Det vi kan göra som företagare i branschen är att förklara för våra kunder att vi är seriösa aktörer som förhåller oss till gällande regler, tar hand om vår personal och beaktar säkerhetsaspekter. Vi åkare måste hålla hög kvalitet för att försvara en schysst verksamhet, säger han.

Fakta
  • Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) har närmare 7 500 medlemsföretag, av vilka ungefär 6 150 är åkerier. Åkerier som i sin tur genererar arbetstillfällen till omkring 48 000 arbetstagare.
    Källa: Maria Lindh
     
  • Cabotagetransport grundas i EU-rättsliga regler och innebär att andra EU-medlemmar tillfälligt kan utföra yrkesmässiga inrikes godstransporter i länder de annars inte är etablerade i. För närvarande får en utländsk transportör utföra tre inrikestransporter inom loppet av sju dagar i ett annat EU-land.

Källa: transportstyrelsen.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

"Vill lära ut mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Fler elever skulle kunna göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ökad frihet att anpassa lönesättningen – optimalt för Tebex

AVTAL 2020 Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Redan i december ska industrins arbetsgivare och fackförbund byta avtalskrav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Denna gången mot bakgrunden av konjunkturavmattning, Brexit och risken för ett internationellt handelskrig. För Tebex med 36 anställda och arbetskraftskostnader som uppgår till 40 procent av företagets kostnader, blir den stundande avtalsrörelsen viktig. Både för Tebex fortsatta konkurrenskraft och möjligheten att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

AquaOnTime UF sätter klimat och hälsa i centrum

UNG FÖRETAGSAMHET Bakom UF-företaget AquaOnTime står fyra aktiva tjejer från idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala. När de kom på sig själva med att ofta dricka mer kaffe än vatten för att hålla uppe tempot under dagarna, bestämde de sig för att ta fram en affärsidé som kunde vända trenden.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Höjt Rut-avdrag bidrar till ökad hemkänsla

RUT 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för Rut-avdraget höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Sida vid sida ska kommun och näringsliv ta Älvkarleby till topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Den 24:e september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och i Uppsalaregionen är det Älvkarleby som stått för det störta lyftet. Från föregående års placering som 241:e kommun, har de klättrat hela 71 placeringar och positionerar sig nu på en 170:e plats. Enligt Martin Andaloussi, kommunens näringslivschef, är ett bra företagsklimat avgörande för kommunens utveckling.