lastbil
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hög press på schyssta åkare

NYHET Publicerad

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna.

Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund

"Åkeribranschen är samhällets blodomlopp", säger Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Mattias Sjökvist

"Vi konkurrerar helt enkelt med vitt skilda förutsättningar", säger Mattias Sjökvist är ägare och grundare av Mattias Sjökvists Åkeri AB.

Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.

– Vi brukar säga att åkeribranschen är samhällets blodomlopp. Idag sker åtta utav tio godstransporter med lastbil och nästan allt vi kommer i kontakt med i samhället har i något led fraktats på med lastbil.

Att branschen präglas av osund konkurrens kan kopplas till såväl inhemska som utländska aktörer menar Maria. Idag förekommer det att åkare utger sig för att vara egenföretagare trots att de endast tar uppdrag från en aktör. Därmed kan åkerier undkomma sociala avgifter och pressa priserna i relation till konkurrerande aktörer. Men, konkurrensen i branschen är också i hög grad präglad av EU-rätt. 

– Några av EU-rättens regler behandlar cabotagetransporter. * Idag får åkare, inom en period av sju dagar, köra tre inrikestransporter i ett annat unionsland efter att de passerat landsgränsen med internationellt gods. Reglerna syftar till att minska antalet tomma transporter och därigenom miljöpåverkan. Likväl blir det problematiskt när reglerna tolkas olika av både myndigheter och åkare, när de inte efterlevs och när det saknas tillräckligt antal kontroller på vägarna. För att skapa rättvisa förutsättningar måste reglerna förenklas, riktlinjerna bli liktydiga för såväl åkare som tillämpande myndighet och antalet trafikpoliser måste bli fler.

En annan snedvridande konkurrensfaktor kopplar Maria Lindh till de strikta kontrollerna av åkares efterlevnad av kör- och vilotider. Det kan räcka med bagatellartade överträdelse för att riskera höga sanktionsavgifter, som i förlängningen kan leda till indraget trafiktillstånd. För att skapa rimligare förutsättningar i branschen framhåller Maria därför vikten av att kontroller är väl avvägda och mindre fyrkantiga. Efter en lagändring i mars 2018 kan en förändring vara i sikte.

– Så länge syftet med förordningen uppfylls, att säkerställa trafiksäkerhet, god konkurrens och bra sociala förhållanden för förare, utvidgas möjligheterna för åkare att befrias från sanktioner för bagatellartade förseelser. Även om det är för tidigt att utvärdera huruvida kontrollen av åkares kör- och vilotider blivit mindre rigid, kan det vara ett steg i rätt riktning.

En andra utmaning består i att möta behovet av en miljöomställning. För att minska utsläpp krävs bland annat alternativa bränslen och investeringar i miljövänligare fordon. Hållbarhet tar dock inte endast sikte på miljö, utan också hållbara sociala villkor för förarna, framhåller Maria Lindh.

– Det krävs att såväl kunder som åkare tar ett större ansvar. Vi vidareutvecklar därför, tillsammans med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, hållbarhetssystemet “Fair Transport.” Vi vill att det ska bli en ett givet val och branschens märkning för aktörer med ”schyssta villkor” i åkeribranschen. Både vad gäller miljöarbete, förutsättningar för de anställda och trafiksäkerhet.

Samtidigt har svårigheter med att rekrytera nya chaufförer utmanat åkerierna i branschen. För att vända trenden har Transportföretagen arbetat aktivt mot såväl politiker som skolledningar. Transportföretagen har därigenom bidragit till att bland annat tjugo procent fler elever sökte sig till fordons- och transportinriktningar på gymnasiet år 2018 jämfört med 2017.

– Förutom att introducera unga till möjligheten att välja gymnasieskolans fordons- och transportprogram, har vi insett vikten av att också vända oss till föräldrar och informera om att ett sådant gymnasieval inte utesluter högskolebehörighet. Men, trots framgångarna krävs fortsatt arbete för att den positiva utvecklingen inte ska stanna av!

Avslutningsvis lyfter Maria behovet av att vara med och påverka på EU-nivå för att skapa bättre förutsättningar i åkeribranschen. Bland annat för att skatter, krav och villkor inom unionen ska kunna harmoniseras och ge åkerierna samma förutsättningar.

– Vi finns bland annat på plats i Bryssel för att vara delaktiga när det kommer till konkreta förslag från EU. Samtidigt informerar vi svenska EU-parlamentariker och ministrar, såväl som trafikutskottet och EU-nämnden, om vilka förändringar som måste till. Det är viktigt för att uppnå ökad förståelse för åkeribranschen, säger Maria Lindh.

Mattias Sjökvist är ägare och grundare av Mattias Sjökvists Åkeri, ett av de åkerier som tagit ställning för ”Fair Transport.” Det fristående åkeriet grundades 2006 och huserar idag sex kranbilar med såväl gräv-, last- och sågutrustning. Åkeriets arbetsområde är brett och omfattar allt ifrån trädfällning och lyft av takstolar inom byggbranschen, till frakt av transformatorstationer för större elbolag. Som aktör i svensk åkerinäring upplever han den osunda konkurrensen som en överhängande utmaning.

– Många sätter i system att bryta mot cabotagereglerna, utländska lastbilar kör vecka in och vecka ut för slavliknande löner och det saknas tillräckligt med trafikpoliser som följer upp att EU-reglerna efterlevs.

Mattias Sjökvist beskriver hur de pressade priserna gör det svårt för aktörer, som försöker efterleva den standard som krävs av åkare på den svenska marknaden, att rätt betalt.

– Vi konkurrerar helt enkelt med vitt skilda förutsättningar. Många åkare som kommer utifrån betalar andra skatter, sover i bilarna och kör för betydligt lägre löner. Det blir ohållbart!

Även Mattias Sjökvist belyser den rådande chaufförbristen. Trots att han framhäver vikten av ett välfungerande regelsystem, tror han att en av anledningarna till att unga inte ger sig in i branschen kan kopplas till en osäkerhet när det kommer till att förhålla sig till strikta kör- och viloregler.

– Ibland blir det trafikstockning, det saknas plats att stanna på, tiden överskrids med fem minuter och så riskerar man en sanktion om 3 000 kronor. Det är helt enkelt inte lätt att locka chaufförer till en pressad bransch!

För att branschen ska kunna återhämta sig lyfter han behovet av ökad förståelse. Förståelse för rådande förutsättningarna och för åkerinäringens betydelse i samhället.

– Utan lastbilen stannar Sverige! Det vi plockar ur kylen när vi äter frukost, kläderna vi bär, instrumenten till sjukhusen och sophämtning, alla funktioner är beroende av lastbilstransporter. Såhär under vintertid blir behovet extra tydligt. Vad skulle vi gjort utan plogade vägar? Vem skulle ha rensat upp efter stormen Alfrida?

För att motverka olaglig trafik och stärka svensk åkerinäring menar Mattias Sjökvist det behövs en myndighet som kontrollerar yrkestrafiken, mer kontroller av att EU-regler efterlevs vid infart i landet och att regelbrott måste följas av sanktioner på ett sådant sätt att det inte lönar sig att köra olovligt.

– Alla ska följa samma praxis, men utan kontroller som efterser att det sker, kan vi omöjligen konkurrera på lika villkor. Det vi kan göra som företagare i branschen är att förklara för våra kunder att vi är seriösa aktörer som förhåller oss till gällande regler, tar hand om vår personal och beaktar säkerhetsaspekter. Vi åkare måste hålla hög kvalitet för att försvara en schysst verksamhet, säger han.

Fakta
  • Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) har närmare 7 500 medlemsföretag, av vilka ungefär 6 150 är åkerier. Åkerier som i sin tur genererar arbetstillfällen till omkring 48 000 arbetstagare.
    Källa: Maria Lindh
     
  • Cabotagetransport grundas i EU-rättsliga regler och innebär att andra EU-medlemmar tillfälligt kan utföra yrkesmässiga inrikes godstransporter i länder de annars inte är etablerade i. För närvarande får en utländsk transportör utföra tre inrikestransporter inom loppet av sju dagar i ett annat EU-land.

Källa: transportstyrelsen.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Älvkarlebys nya kommundirektör sätter kommunmedlemmarnas behov i fokus

NY PÅ JOBBET Sedan en dryg månad har Maria Wikström innehaft posten som Älvkarlebys kommundirektör. Det var kommunens goda framtidstro och positiva utveckling som lockade henne att ta tjänsten. Med sig har hon såväl gedigna erfarenheter från ledarroller inom det offentliga, som nya idéer om hur kommunikationen mellan kommunen och dess medlemmar kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Den 24 september smäller det!

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet?
NYHET Publicerad:

Rådgivare bygger broar över generationsgränserna

UNG FÖRETAGSAMHET Snart kommer drygt 1300 gymnasieelever i Uppsala län ta ett kliv ut i näringslivet med sina nystartade UF-företag. För vissa kan klivet kännas stort, men med på resan finns skolinformatörer, lärare och inte minst rådgivare. Den 18 september går den årliga rådgivarfrukosten av stapeln, där kommer bland andra Sofi Lahyani, regionchef på Ung Företagsamhet i Uppsala Län, berätta mer om rådgivarrollen och året som väntar.
NYHET Publicerad:

Enköping satsar på att hjälpa företagen att göra rätt

HALLÅ DÄR Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun. Ledningen i kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa företag att göra rätt i såväl uppstartande som drivande faser. Hur ser det arbetet ut?
NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.