Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Ge skolbarnen en dator eller platta, sedan är det digitala lärandet igång. Så kan det låta på skolor runt om i Sverige. Det är fel väg att gå, menar skolor och företag som sedan två år samverkar i ett helt nytt sätt att öka digitaliseringen i skolan: Det digitala lärandet handlar inte om teknik utan om ett nytt sätt att tänka.

Det är stora skillnader i hur skolor runt om i landet arbetar med digitala hjälpmedel i det dagliga skolarbetet. Inte sällan inskränker det sig till att förse eleverna med en dator eller platta och sedan räkna med att det ska rulla på av sig själv.

– Att lyckas med digitaliseringen av skolan handlar om så mycket mer än att dela ut lärplattor. Vi ville se vad som händer när fem olika skolor får de förutsättningar som krävs, med teknik men också stöd i kompetensutveckling och digitala läromedel i en omfattning som inte gjorts tidigare, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Norden.

Samsung är, tillsammans med Gleerups och Altea Sverige ena parten i det projekt som nu pågått i två år och som också involverar fem högstadieskolor i landet. Ambitionen är att skapa nya kunskaper och redskap om ”Det digitala lärandets möjligheter”, som är rubriken på projektet. Arbetet startade för två år sedan när ett utvalt antal sjundeklasser på de olika skolorna fick varsin lärplatta. De var laddade med alla de läromedel som de olika ämnena i tre år framöver krävde. Dessutom utrustades klassrummen med interaktiva whiteboard-tavlor.

Så långt tekniken. Samtidigt startade en fortbildning av lärarna tillsammans med ett förändringsstöd för skolledarna.

– Vi kastade oss rakt ut i ett helt nytt arbetssätt och alla gick in för det fullt ut, säger Amelie Wahlström, rektor på Vålbergsskolan i Karlstad.

Just ledarskapet, hos både lärare och skolledare, har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. En omställning från analogt till digitalt lärande innebär stora förändringar för alla inblandade. Det ställer krav på problemlösning och uppfinningsrikedom hos alla inblandade, vilket i sin tur kräver öppen kommunikation och en röd tråd i arbetet där alla arbetar tillsammans. Därmed är det för stort för enskilda eldsjälar att driva ensamma, hela skolan måste vara med.

– Digitalisering ersätter inte läraren, tvärtom är de än mer viktiga bland annat när det gäller källkritik, sortera i material och fortsatt vara den som har den pedagogiska överblicken. Samtidigt är det ju ett gemensamt lärande, elever och pedagog emellan, men också inom hela lärarlaget. Jag som rektor måste tydligt stötta den processen, fortsätter Amelie Wahlström.

Elisabeth Lennartsdotter på Gleerups som bland annat levererat läromedel till projektet, håller med.

– Ska vi öka det digitala lärandet i skolan måste vi inse att det inte handlar om teknik, det är ett förändringsprojekt. Då blir lärarna och skolledarna oerhört viktiga för att skapa framgång, säger hon.

Hela projektet följs av två forskare Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik vid Örebro universitet. De utvärderar kontinuerligt arbetet och redan nu är vissa resultat synliga: pojkarna i de olika klasserna har tydligt bättre resultat i bland annat svenska, det digitaliserade arbetssättet har fått fäste på skolorna i stort och ses inte som isolerade projekt. Den nära samverkan mellan skolorna och de medverkande företagen har varit en kraftkälla.

– Näringslivet är intresserat av att vi formar goda och kreativa samhällsmedborgare och det digitala är en viktig del av det. Det löser vi bäst gemensamt, utan onödiga murar.

– Vi har ännu ett år kvar att ytterligare förfina vårt arbetssätt men jag kan redan nu säga att vi är digitaliserade. Vi har fått en förståelse på djupet och den kommer att leva kvar också när de här klasserna har slutat på skolan, säger Amelie Wahlström.

Fem tips för att lyckas med digitaliseringen av skolan
  1. Sätt ett tydligt gemensamt mål och planera hur ni steg för steg tar er dit.
  2.  Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar.
  3. Fördela ansvaret och låt flera medarbetare hjälpa till att driva processen framåt.
  4.  Satsa på kollegialt lärande och försök vara ett digitalt föredöme.
  5. Inspireras av andra och uppmärksamma goda exempel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra skola kräver rätt fokus

KOMMENTAR Utbildningspolitiken är en viktig samhällsfråga. Nästa regering behöver bland annat fokusera på kvalitet och studiero, värna friskolereformen och stärka samarbetet med företag inom hela utbildningssystemet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Reformerad vuxenutbildning ger nyanlända hopp

KOMMENTAR Komvux på basnivå är en skolform med brister. Om inget görs, riskerar nyanlända att förlänga tiden i utanförskap. En väl fungerande utbildning kan vara inkörsporten till det svenska samhället, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation och Karin Rebas skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Vinst leder inte till betygsinflation

KOMMENTAR Forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller-Sahlgren slår fast att det inte finns något samband mellan betygsinflation och lönsamhet i friskolor som bedriver grundskoleverksamhet, konstaterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Skolverkets GD: "Politiska debatten skapar motsättningar mellan skolor"

UTBILDNING Elever och lärare är mer nöjda med friskolor än kommunala. Lönsamhet och skolkvalitet går hand i hand. Det visar tre nya rapporter från Svenskt Näringsliv. Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, är inte förvånad över resultaten.
NYHET Publicerad:

Lättare ingripa mot kommunala skolor som missköts

KOMMENTAR Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot kommunala skolor som inte sköter sig. Villkoren för olika skolformer blir mer likvärdiga. Det är bra, framför allt för eleverna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Samhällsvetarprogram måste vässas

UTBILDNING Det är få som fortsätter till högre studier från gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram. Ett problem är att elever som borde ha valt en annan inriktning hamnar där. ”Vi tror att man behöver ett smalare och vassare samhällsvetarprogram”, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Så bekämpar vi betygsinflation

KOMMENTAR Debatten om betygsinflationen i skolan har ofta fel utgångspunkt med fokus på skolformen, trots att skillnaderna är små mellan kommunala och fristående skolor. Betygsinflationen kräver ett större grepp med åtgärder som central rättning av prov, effektiva åtgärder mot fusk och en översyn av betygssystemet. Det menar Anders Morin och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Slå vakt om valfriheten

KOMMENTAR Det senaste årtiondet har elevers bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i skolan. Dessutom har skolsegregationen ökat. Det är det dystra budskapet i en ny rapport från Skolverket, skriver skolexpert Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Efterlängtat besked om gymnasieskolan

KOMMENTAR Gymnasieskolans effektivitet och resursutnyttjande behöver förbättras. Av de skälen är det angeläget att huvudmän konkurrerar på lika villkor, elevernas resultat förbättras och näringslivets kompetensförsörjning underlättas, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert. 
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Gymnasiets yrkesprogram måste bli mer flexibla

KOMMENTAR Yrkesprogrammens främsta attraktionskraft kan inte vara att de ska leda till en högskolebehörighet, utan till jobb. Mer behöver göras för att öka gymnasiets flexibilitet, branschernas inflytande och samtliga programs kvalitet och attraktionskraft, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till regeringens proposition.
NYHET Publicerad:

Skolan måste förbereda unga för arbetslivet

KOMMENTAR Studier visar att unga är ansvarsfulla och ambitiösa. Men många är dåligt förberedda för arbetslivet. En orsak är att skolan inte förbereder eleverna i tillräcklig utsträckning, skriver Lars Göran Johansson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Utan friskolor klarar inte Sverige babyboomen

BEFOLKNINGSTILLVÄXT Antalet nyfödda i Sverige är större än någonsin. Det är en utmaning för samhället att klara skolgången för alla barn. De tre närmaste åren saknas cirka 80 000 platser i grundskolan. Utan friskolor kommer det behovet inte att kunna mötas, menar Friskolornas Riksförbund, som kallar situationen för den okända välfärdsutmaningen.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist kräver nytänkande

KOMMENTAR Det saknas 80 000 behöriga lärare om femton år, enligt Skolverket. Om den dystra trenden ska vändas måste situationen tas på största allvar, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert. Hon vill lösa problemet genom att skärpa antagningen till lärarutbildningen, skapa fler vägar in i läraryrket och få fram en differentierad lönesättning. 
NYHET Publicerad:

Läsförmåga grunden till lärande

KOMMENTAR Det är lite si och så med läslusten hos svenska elever. Följaktligen finns potential till förbättring. Skolan har en viktig uppgift att lära så många elever som möjligt att knäcka läskoden, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Pojkar på efterkälken ett problem för framtidens arbetsliv

KOMMENTAR Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att lösa problem. Det är positivt. Negativt är gapet mellan könen, 42 poäng, till flickors fördel. Skillnaden måste skolan ta på allvar, annars får det negativa effekter på framtidens arbetsliv, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.