Rapport1 februari 2019

Klimatneutral konkurrenskraft - kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner

Våren 2018 presenterade ett antal branscher färdplaner för fossilfrihet eller klimatneutralitet. I färdplanerna pekade branscherna ut hur de tror att de skulle kunna bli fossilfria eller klimatneutrala, förutsatt att rätt förutsättningar finns. Elektrifiering och övergång från fossila bränslen till bioenergi är två åtgärder som pekas ut som potentiella lösningar av i princip samtliga branscher. Men hur mycket mer el och bioenergi som skulle kunna behövas om åtgärderna i samtliga färdplaner genomförs har inte kvantifierats tidigare. Inte heller har någon gjort en analys av hur stora de sammanlagda utsläppsminskningarna blir om alla åtgärder skulle realiseras.

För att besvara dessa frågor har Svenskt Näringsliv låtit Sweco sammanställa de presenterade klimatfärdplanerna och adderat på delar av kemi- och aluminiumindustrin, raffinaderi samt transportsektorn. Tillsammans står industrin och transporter för omkring 70 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

Rapporten visar att branschernas samlade åtgärder skulle kunna leda till ett ökat elbehov i Sverige med 30 %, motsvarande 37 TWh. Skulle alla åtgärder där fossila bränslen ersätts av bioenergi genomföras skulle detta kunna leda till en ny efterfrågan på bioenergi med 75 TWh. Jämfört med Sveriges bioenergianvändning 2016 är detta en ökning med 86 %.

Om samtliga analyserade åtgärder skulle genomföras skulle detta kunna leda till att industrins och transportsektorns utsläpp minskas med 89 %.

För att åtgärderna i branschernas klimatfärdplaner ska kunna realiseras krävs att rätt förutsättningar finns på plats. Till exempel krävs att det finns en tillräcklig och långsiktigt pålitlig tillgång till klimatneutral el och hållbar bioenergi till konkurrenskraftiga kostnader. För att åstadkomma det krävs engagemang från politik och samhälle.

Skriven avLinda Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist