Om NSD

Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor. Med ”säkerhet” avses främst sådant som rör hot om yttre eller inre brottsliga angrepp, liksom totalförsvar. Verksamhetens syfte är att bidra till ett bättre säkerhets- och riskmedvetande, i företagen och hos allmänheten.

Arbetet inom NSD ska stimulera till ett medvetet risktagande genom:

 • Erfarenhetsutbyte
 • Kunskapsöverföring
 • Kontinuerlig omvärldsbevakning
 • Kontakter med aktörer inom området säkerhet
 • Opinionspåverkan

Affärsverksamhet innebär alltid ett risktagande. Säkerhetsarbete går även det ut på riskhantering.

Det handlar inte om att undvika alla typer av risker, då nås inte de positiva effekterna av risktagandet. Vår syn på säkerhetsarbete innebär att företagen ska ta medvetna risker. Risker måste alltid vägas mot möjligheter.

Allt säkerhetsarbete ska ha sin utgångspunkt i att det bidrar till företagets resultat – direkt eller indirekt.

Ett medvetet risktagande innebär att säkerhetsfrågorna måste vara en del av affärsverksamheten – de kan inte isoleras.

Svenskt Näringsliv driver bland annat följande frågor:

 • Lagstiftningen beträffande olika aspekter av säkerhetsproblematiken fungerar inte alltid optimalt. Vi arbetar för att lagstiftningen ska motsvara företagens behov – både i teorin och i praktiken.
 • Företag, myndigheter och organisationer är ömsesidigt beroende av god säkerhet. Vi arbetar, bl.a. inom ramen för NSD, för att åstadkomma kontaktytor mellan olika aktörer.
 • När behov finns av samordnade insatser beträffade utvecklingsprojekt kan vi ta initiativ till, och driva sådana. Utvecklingsprojekt har alltid sin utgångspunkt i företagens behov.
 • Alla företagens tillgångar ska skyddas av rättsordningen. Idag utgör icke-materiella tillgångar en betydande del därav. Vi arbetar för att de ska synliggöras och skyddas bättre.

För närvarande har Svenskt Näringsliv tre prioriterade områden:

 • Totalförsvarsfrågan. Ett nytt totalförsvar ska byggas från grunden. Det är angeläget att företagen får veta vari deras medverkan förväntas bestå, och att alla sådana anspråk är finansierade.
 • Cybersäkerhet. Våra sårbarheter på detta område förväntas öka.
 • Brottsutvecklingen i stort. Denna kan förväntas bli förvärrad, och på sikt medföra allvarliga inskränkningar i olika typer av näringsverksamhet.
Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist