Om Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation, SNSD

Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, SNSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor.  Med säkerhetsbegreppet avses inre och yttre hot såväl som totalförsvar och förebyggande resiliensarbete. Det övergripande syftet med SNSD:s verksamhet är att öka riskmedvetandet och höja robustheten hos företag och således allmänheten. 

Inre och yttre säkerhet är inte bara centralt för Sveriges säkerhet, vår trygghet och demokrati. Det är också helt avgörande för ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv. Svenskt näringslivs medlemmar kan och vill vara med och bidra till Sveriges säkerhet. SNSD ger möjlighet att utbyta erfarenheter och sprida kunskap för det gemensamma målet om ett robust samhälle.  
 

Svenskt Näringsliv driver bland annat följande frågor: 

  • Lagstiftningen beträffande olika aspekter av säkerhetsproblematiken fungerar inte alltid optimalt. Vi arbetar för att lagstiftningen ska motsvara företagens behov – både i teorin och i praktiken. 
  • Företag, myndigheter och organisationer är ömsesidigt beroende av god säkerhet. Vi arbetar, bl.a. inom ramen för SNSD, för att åstadkomma kontaktytor mellan olika aktörer och således öka samverkan på strategisk samt operativ nivå. 
  • Alla företagens tillgångar ska skyddas av rättsordningen. Idag utgör icke-materiella tillgångar en betydande del därav. Vi arbetar för att de ska synliggöras och skyddas bättre. 

Svenskt Näringsliv har tre prioriterade områden:

  • Totalförsvarsfrågan. Näringslivet utgör bottenplattan i totalförsvaret och ett modernt totalförsvar är under uppbyggnad. Det är angeläget att företagen får veta vari deras medverkan förväntas bestå, och att alla sådana anspråk är finansierade. 
  • Cybersäkerhet. Våra sårbarheter på detta område förväntas öka. 
  • Brottsutvecklingen i stort. Denna kan förväntas bli förvärrad, och på sikt medföra allvarliga inskränkningar i olika typer av näringsverksamhet. 
Svenskt Näringsliv Säkerhetsdelegation, (SNSD)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist