Företag skapar Sveriges välfärd

Att vara företagare handlar om att driva saker framåt och vilja mer. Företagen skapar skatteintäkter som omvandlas till offentlig välfärd. Skola vård, äldreomsorg, rättsväsende och mycket mer. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.

Se hur mycket välfärd ditt företag säkrar!

Tillsammans med sina medarbetare skapar företagen skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Det är viktigt att fler förstår företagens betydelse för välfärden. Räkna ut hur mycket välfärd ditt företag skapar!

Hur vi räknar fram ert välfärdsskapande?

För att uppskatta hur mycket skatt er verksamhet genererar beräknar vi hur stor del av lönesumman som utgörs av arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Till arbetsgivaravgiften och inkomstskatten läggs sedan en schablonmässig bolagsskatt alternativt det värde för bolagsskatt som du angett. Bolagsskatt per anställd är framräknad genom att ta den genomsnittliga skatteintäkten för skatt på företagsvinster (bolagsskatt) på årsbasis dividerat med antalet anställda i privat sektor. Sammantaget ger det en bild av hur mycket ditt företagande bidrar till välfärden.

Hur vi räknar fram kostnader för välfärdstjänster?

För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader hämtade från i huvudsak SKR och SCB. Genom att använda genomsnittslöner och kostnader för exempelvis förskola kan vi översätta hur dina skatter skulle kunna omvandlas till sjuksköterskor eller förskoleplatser.

Så mycket skatt betalar svenska företag

718 686 481 352 kr

Svenska företags skatteinbetalningar hittills i år.

Räknaren bygger på Ekonomistyrningsverkets prognos över förväntade skatteintäkter under år 2023. De skatter som inkluderas är: bolagsskatt, arbetsgivaravgift, preliminär A-skatt, moms, punktskatter (exkl. skatt på vägtrafik), statlig fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

För att ta hänsyn till andra aktörers inbetalningar av dessa skatter har värdena räknats ner så att de motsvarar aktiebolagens andel av dem år 2022. Uppgifterna om aktiebolagens skatteinbetalningar har hämtats från Skatteverket. Räknaren dividerar sedan summan av dessa skatter med antalet sekunder under året och räknar löpande upp beloppet varje sekund.

Se hur mycket välfärd företagen i din kommun säkrar!

Varje dag går miljontals svenskar – företagare och deras anställda - till arbetet i den privata sektorn. Det leder till att skatteintäkter genereras och vår gemensamma välfärd säkras. Delar av skatteintäkterna omfördelas mellan de 290 kommunerna t ex via det kommunala skatteutjämningssystemet.

Hur mycket skatt betalar företagen med sina anställda i din kommun?

Så räknar vi fram företagens välfärdsskapande i kommunen?

Skatteintäkter räknas fram med hjälp av dagbefolkningen i privat sektor 2021. Vi räknar på en schablon för deras lönesumma (inklusive arbetsgivaravgift) och multiplicerar med schablonbelopp för inkomstskatter och bolagsskatt. Bolagsskatt per anställd är framräknad genom att vi tar den genomsnittliga skatteintäkten för skatt på företagsvinster (bolagsskatt) på årsbasis och dividerar med antalet anställda i privat sektor. Sammantaget ger det en bild av hur mycket varje anställd bidrar med till välfärden.

Så räknar vi fram kostnader för välfärdstjänsterna?

För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader hämtade från i huvudsak SKR och SCB. Genom att använda genomsnittslöner och kostnader för exempelvis förskola kan vi översätta hur skatterna kan omvandlas till till exempel sjuksköterskor eller förskoleplatser.

Så räknar vi fram en anställds välfärdsskapande?

Skatteintäkter räknas fram med hjälp av schablon för deras lönesumma (ink. arbetsgivaravgift) multiplicerat med schablonbelopp för inkomstskatter och bolagsskatt. Bolagsskatt per anställd är framräknad genom att ta den genomsnittliga skatteintäkten för skatt på företagsvinster (bolagsskatt) på årsbasis dividerat med antalet anställda i privat sektor. Sammantaget ger det en bild av hur mycket varje anställd bidrar med till välfärden.

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se.

www.foretagsklimat.se

Om Välfärdsskaparna

Sidan svensktnaringsliv.se/valfardsskaparna är vårt sätt att visa värdet av företagsamheten i Sverige.

Ansvarig

Hanna Ahlvin Bodén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist