Cementindustrin

Cement är en nyckelkomponent i betong och finns i de flesta större byggnationer. I takt med att befolkningen växer stiger också efterfrågan på betong. Med den gröna omställningen behövs även ny infrastruktur, däribland vind-, vatten- respektive kärnkraftverk, vilket bidrar till det långsiktiga behovet av mer klimatvänlig cement. Eftersom betongprodukter lagrar värme och kyla som senare kan användas vid underskott ger det mer energieffektiva byggnader. Betong är vädertåligt, har en beräknad livslängd om minst 100 år, är helt återvinningsbar och anses utifrån ett livscykelperspektiv som ett hållbart alternativ.  

Gotland kan få världens första klimatneutrala cementfabrik. Cementas anläggning i gotländska Slite är en av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker.Foto: SCC
Klimatavtrycket från svensk cementproduktion är 15 procent mindre än det globala genomsnittet 

Så bidrar industrin till den gröna omställningen

Inspirerande initiativ från företag i cementindustrin: 

 • Gotland kan få världens första klimatneutrala cementfabrik. Cementas anläggning i gotländska Slite är en av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker. Redan 2030 ska anläggningen samla in mer utsläpp än den släpper ut. Det ska ske genom att övergå till biobränsle i tillverkningsprocessen och banbrytande teknik för att fånga in och lagra koldioxid. Den färdiga CCS-anläggningen ska kunna fånga in och lagra 1,8 miljoner ton koldioxid årligen vilket motsvarar 3 procent av Sveriges samlade utsläpp.1 
 • Försök att elektrifiera cementproduktionen. Projektet CemZero pågår till 2025 och är ett forskningssamarbete mellan Cementa och Vattenfall med tre olika studier som syftar till att få fördjupad och mer detaljerad kunskap om möjliga vägar för att elektrifiera cementproduktion, och hur det kan påverka process och produkt. Projektet bedrivs i samarbete med flera universitet och företag och förväntas avslutas under 2025.2 
 • Mindre utsläpp när betong innehåller mindre cement. För att minska koldioxidutsläppen från betongtillverkning har Skanska utvecklat Grön betong. Genom att ersätta en del av cementen med alternativa bindemedel, till exempel slagg som är en restprodukt från ståltillverkning eller flygaska från kolförbränning, har koldioxidutsläppen halverats. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav för beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet som Skanskas standardbetong.

Vad har cement för klimatpåverkan?  

Den svenska cementindustrin står för 4 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser.4 Koldioxidutsläppen uppstår i två delar av produktionen: uppvärmning av råmaterial och processutsläpp. Medan cementindustrin fasat ut mycket av kolkraften, står uppvärmningen av råmaterial till det som ska bli cement fortfarande för 40 procent av branschens utsläpp. Resterande utsläpp, nästan två tredjedelar, utgörs av oundvikliga processutsläpp som uppstår när kalksten avger koldioxid under förädlingsprocessen.5  

I betongkonstruktioner pågår hela tiden en naturlig process som kallas karbonatisering. Då återtar kalkstenen i cementen den koldioxid som avges ur kalkstenen när cementen tillverkades. Denna process kan vara skadlig på armerade utomhuskonstruktioner, men har en positiv effekt på betong inomhus. Karbonatisering uppges kunna återta 23 procent av all koldioxid som avgetts vid tillverkningen av cement. Det motsvarar en procent av världens totala koldioxidutsläpp eller 380 miljoner ton.6 Det finns uppgifter som tyder på att cement kan återta uppemot 50 procent av den koldioxid som släppts ut under produktionen.7 

Branschens klimatmål 

Även om cementframställningen orsakar utsläpp skulle importerad cement innebära större risk för miljöpåverkan,8 då svenska cementprodukter är 15 procent bättre ur klimathänsyn jämfört med det globala genomsnittet.9  

Som Sveriges största cementföretag producerar Cementa 85 procent av cementen på den svenska marknaden och har därmed en stor möjlighet att påverka sektorns koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen satsar företaget på tekniken CCS (carbon capture and storage) som fångar upp koldioxidutsläpp och lagrar det i berggrunden.10 

Fotnoter i texten

 1. 1.
  Fossilfritt Sverige & Cementa (2018), Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Cementbranschen 
 2. 2.
  Cementa (2023), “CemZero” 
 3. 3.
  Skanska (2022), ”Grön betong” 
 4. 4.
  Fossilfritt Sverige & Cementa (2018), Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Cementbranschen,  
 5. 5.
  Svenskt Betong (2017), Betong och klimat – En rapport om arbetet för klimatneutral betong 
 6. 6.
  Cementa (2023), ”Karbonatsiering” 
 7. 7.
  Rise (2021), ”Så kan betong bli en koldioxidsänka” 
 8. 8.
  Ramboll (2021), Analys av möjlighet till import av kalksten, klinker och cement på kort, medellång och lång sikt 
 9. 9.
  Fossilfritt Sverige & Cementa (2018), Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Cementbranschen 
 10. 10.
  IEA (2022), ”Cement” 

 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist