Sluta inte konsumera

NYHET Publicerad

DEBATT Lördag 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.

Shoppinggata

SHOPPING ÄR BRA. Lösningen på världens miljö- och fattigdomsproblem är inte att köpa mindre, menar Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv.

Foto: Julien Cassagne

Lördagen den 24 november har utnämnts till en köpfri dag av kampanjorganisationer i 65 olika länder. Tanken är att vi ska förmås att inte köpa något under 24 timmar i protest mot konsumtionssamhället.

Det är en helt befängd idé – det är ju handeln och utbytet människor emellan som har skapat allt det välstånd vi ser runt omkring oss.

Motiv och skäl till den antikonsumistiska protesten sägs vara att konsumtionen skadar miljön, att konsumtionen är orättvist fördelad och att konsumtionen understödjer företagens exploatering av billig arbetskraft i tredje världen. Genom köpbojkotten ska vi bli uppmärksammade på dessa problem.

Men är lösningen på miljö- och fattigdomsproblemen att vi ska köpa mindre? Knappast!

Världen blir bättre – inte sämre. Sedan 1981 har antalet människor som lever i absolut fattigdom krympt till under en miljard. Utvecklingsländernas tillväxtgenomsnitt slår den utvecklade världen. Deras andel av världshandeln ökar.

Detta är ingen trivial sak. Välfärd är kopplat till ekonomisk utveckling. Exempelvis har spädbarnsdödligheten i utvecklingsländerna nästan halverats sedan 1970. Det är mer – inte mindre - ekonomisk tillväxt som behövs för att bekämpa fattigdom, aids, malaria, miljöförstöring, korruption och demokratibrist. Det är mer – inte mindre - globalisering som behövs för att lyfta den tredje världen.

Att sluta köpa är fel väg att minska fattigdom. Att öppna västvärldens marknader mer för utvecklingsländerna är en bättre väg. Inte heller för att lösa miljöproblemen är minskad konsumtion en vettig metod.

Det kan tyckas självklart att ökad konsumtion kräver mer resurser och därför försämrar miljön. Men det stämmer inte. En lång rad miljöproblem har minskat i omfattning under senare decennier, trots ökad konsumtion. Bara sedan 1990 har de svenska utsläppen av kväveoxid minskat med 35 procent, utsläppen av svaveloxid med 63 procent och partikelutsläppen med 20 procent.

På motsvarande sätt är det med utsläpp av farliga tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver. Kraftiga reduceringar har gjorts av utsläppen i Sverige trots att den ekonomiska tillväxten fortsatt.

Ekonomisk tillväxt och konsumtion går att förena med en bättre miljö. Ju bättre vi får det, desto mer miljöförbättringar får vi råd med. Den tekniska utvecklingen står inte heller still. Aktiva konsumenter och producenter driver fram nya bättre sätt att konsumera och producera på. Näringslivet i Sverige är ledande på att återvinna och skapa fungerande kretslopp, i dagsläget är det bara fem procent av vårt hushållsavfall som inte återanvänds.

Lärdomen vi kan dra är att det är bättre teknik och mer tillväxt som är de framkomliga vägarna, inte att vi stannar av den ekonomiska utvecklingen och minskar konsumtionen.

Tidiga konsumenter, så kallade early adopters, är viktiga för företagen. De bidrar till produktutvecklingen. De tidiga svenska konsumenterna bidrog exempelvis till utvecklingen av mobiltelefonin på 1980-talet. Något som nu skapat en sådan kostnadseffektiv teknik som möjliggjort att det finns 198 miljoner mobiltelefonanvändare i Afrika.

Den viktigaste rollen som Sverige kan spela för att bekämpa de globala miljöproblemen handlar om teknikspridning och innovationer. Inom det området finns utrymme för ett utvidgat och produktivt samarbete mellan näringslivet och offentlig sektor.

Vi är beredda till fortsatta konstruktiva insatser i miljöarbetet, men vi kommer inte att acceptera en verklighetsbeskrivning som säger att det är tillväxten, konsumtionen och företagen som är bovarna i dramat.

Konsumtionen är inte något som ska bekämpas. Konsumtionssamhället ska istället bejakas – eftersom det är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då kommer vi också att hitta lösningarna på de stora världsproblemen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.