LogoLogo
LogoLogo

Integritet och behandling av personuppgifter i digitala kanaler

För Svenskt Näringsliv är din personlig integritet viktig. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter inom ramen för våra digitala kanaler och vilka rättigheter du har.

Separat till denna integritetspolicy har Svenskt Näringsliv en allmän integritetspolicy som beskriver vår personuppgiftsbehandling i förhållande till vår verksamhet i övrigt. Den allmänna integritetspolicyn hittar du här.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna policy. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Där hittar du även vår Cookiepolicy, som vi hänvisar till i vissa av avsnitten nedan.

Nedan hittar du de olika avsnitten i integritetspolicyn. Klicka på pilen i högra hörnet av boxarna för att fälla ut texten så att du kan läsa hela avsnittet.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som beskrivs i denna policy är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig (Svenskt Näringsliv Service AB, org. nr. 556169-4554, 114 82 Stockholm, Sverige).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig samlar vi in din e-postadress och i vissa fall även ditt namn och vilket företag du jobbar på.

När du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse, tillhandahålla dig anpassade tjänster samt, förutsatt att du samtyckt till det, för att rikta anpassade annonser till dig och skapa anpassade målgrupper för annonsering i tredje parts digitala kanaler (såsom sociala medier och webbsidor), kan vi samla in nedanstående personuppgifter.

 • Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
 • Information om när du klickar på en av våra annonser och inlägg, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.
 • Information från din webbläsare, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare, webbplatsuppgifter och cookie-information. För mer information rörande cookies, se vår Cookiepolicy.
 • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När vi anordnar event eller andra aktiviteter

För att vi ska kunna bjuda in dig till nätverksträffar, event eller andra aktiviteter som vi anordnar, eller till undersökningar och liknande behandlar vi nedanstående personuppgifter.

 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
 • Uppgifter om din användning av våra digitala kanaler och tjänster.
 • Din feedback och dina bidrag till undersökningar och frågeformulär.

Laglig grund för behandlingen

Svenskt Näringsliv behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en begäran från dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t. ex. ett intresse av att informera om våra tjänster eller för att förbättra vår webbplats.

Om Svenskt Näringsliv skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men det påverkar inte lagligheten av behandlingen som sker innan samtycket återkallas. Samtycke till anpassad information och målgruppsanalys i tredje parts digitala kanaler inhämtas när du besöker vår webbplats. Sådant samtycke kan återkallas genom de verktyg för detta som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer (så kallade opt-out verktyg). Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna sist i denna policy och du kan även ändra inställningarna i din webbläsare.

Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t. ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker t.ex. då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på event och andra aktiviteter, beställer tjänster från oss eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Vi kan exempelvis komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Svenskt Näringslivs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är personuppgiftsansvariga, såsom Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Om du har samtyckt till det, kan vissa personuppgifter som rör din användning av våra webbplatser och appar delas med sociala medier och andra digitala tjänster och plattformar för att anpassa och tillhandahålla information om oss och våra tjänster till dig på sådana fristående digitala tjänster och plattformar.

När dina personuppgifter delas med en aktör som också är personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering (se mer information om detta i vår Cookiepolicy).

Svenskt Näringsliv kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller t. ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar uppgifter i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att införa alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör b.la. användningen av ”Binding Corporate Rules” och Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU-kommissionen (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats). Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet.

Vad är dina rättigheter?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned för hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
 • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet, om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Din ansökan om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den som utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Ladda ner dokumentet och svara på frågorna samt underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till dataskyddsombud@svensktnaringsliv.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den e-postadress du är registrerad med hos Svenskt Näringsliv.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataskyddsombud @ svensktnaringsliv.se, eller via telefon på: 08-553 430 00.

Uppdateringar

Denna policy uppdaterades senast: 14 oktober 2019.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist