Integritet och behandling av personuppgifter i digitala kanaler – Svenskt Näringslivs policy

För oss är din personliga integritet viktig. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för våra digitala kanaler samt vilka rättigheter du har.

Separat till denna integritetspolicy har Svenskt Näringsliv en allmän integritetspolicy som beskriver vår personuppgiftsbehandling i förhållande till vår verksamhet i övrigt. Den allmänna integritetspolicyn hittar du här.

Vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för de ändamål som beskrivs i denna policy, exempelvis för att tillhandahålla tjänster till dig (såsom nyhetsbrev) och för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

I den utsträckning som Svenskt Näringsliv innehar utgivningsbevis för våra webbplatser tillämpas inte GDPR för de personuppgifter som behandlas på webbplatserna om det skulle strida mot det grundlagsskydd som utgivningsbeviset ger. Om en personuppgiftsbehandling träffas av utgivningsbeviset följer bland annat att du inte har samma rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna policy. Vi kan då och då komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Där hittar du även vår Cookiepolicy, som vi hänvisar till i vissa av avsnitten nedan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter utgör alla aktiviteter som görs med dina personuppgifter, till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig samlar vi in din e-postadress och i vissa fall även ditt namn och vilket företag du jobbar på.

När du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse, tillhandahålla dig anpassade tjänster samt, förutsatt att du samtyckt till det, för att rikta anpassade annonser till dig och skapa anpassade målgrupper för annonsering i tredje parts digitala kanaler (såsom sociala medier och webbsidor), kan vi samla in nedanstående personuppgifter.

  • Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
  • Information om när du klickar på en av våra annonser och inlägg, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.
  • Information från din webbläsare, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare, webbplatsuppgifter och cookie-information. För mer information rörande cookies, se vår Cookiepolicy.
  • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När vi anordnar event eller andra aktiviteter

För att vi ska kunna bjuda in dig till nätverksträffar, event eller andra aktiviteter som vi anordnar, eller till undersökningar och liknande behandlar vi nedanstående personuppgifter.

  • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
  • Uppgifter om din användning av våra digitala kanaler och tjänster.
  • Din feedback och dina bidrag till undersökningar och frågeformulär.
  • Kostpreferenser

När du ringer vår växel

Vi kan komma att spela in ditt samtal med telefonisten i vår växel för kvalitetssäkring. Samtal mellan dig och våra anställda spelas aldrig in.

Laglig grund för behandlingen

Svenskt Näringsliv behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en begäran från dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att informera om våra tjänster eller för att förbättra vår webbplats.

Om Svenskt Näringsliv skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men det påverkar inte lagligheten av behandlingen som sker innan samtycket återkallas. Samtycke till anpassad information och målgruppsanalys i tredje parts digitala kanaler inhämtas när du besöker vår webbplats. Sådant samtycke kan återkallas genom de verktyg för detta som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer (så kallade opt-out verktyg). Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna sist i denna policy och du kan även ändra inställningarna i din webbläsare.

Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t. ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker t.ex. då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på event och andra aktiviteter, beställer tjänster från oss eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden: I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Vi kan exempelvis komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Svenskt Näringslivs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Svenskt Näringsliv ingår alltid avtal med personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med de instruktioner och ändamål som förmedlas av oss.

Aktörer som är personuppgiftsansvariga: Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är personuppgiftsansvariga, såsom Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Om du har samtyckt till det, kan vissa personuppgifter som rör din användning av våra webbplatser och appar delas med sociala medier och andra digitala tjänster och plattformar för att anpassa och tillhandahålla information om oss och våra tjänster till dig på sådana fristående digitala tjänster och plattformar.

När dina personuppgifter delas med en aktör som också är personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Svenskt Näringsliv kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). Det gäller t. ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar uppgifter i ett land utanför EU/EES.

Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att det finns lagligt stöd för överföringen, t.ex. genom att överföra personuppgifterna med stöd av ett adekvansbeslut från EU-kommissionen. Vi säkerställer också, när det behövs, att det införs lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att ytterligare skydda personuppgifterna som är föremål för överföringen, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som får tillgång till personuppgifter. Vi kan i vissa fall också tillse att personuppgifterna krypteras eller pseudonymiseras på så sätt att uppgifterna inte direkt är identifierbara och därmed inte direkt kan kopplas till en enskild person.

Om du vill ha ytterligare information om skyddsåtgärder som vi vidtar är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Vi sparar inte dina personuppgifter under längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Dina personuppgifter kommer att anonymiseras eller raderas när de inte längre behövs för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Inspelade samtal från att du har ringt vår växel raderas automatiskt efter 72 timmar.

Vad är dina rättigheter?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned för hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. i väntan på att vi utreder om dina uppgifter är korrekta, under tiden vi utreder din invändning mot behandling av personuppgifter eller om du kräver att uppgifterna lagras om du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I sådana fall måste Svenskt Näringsliv antingen visa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta Svenskt Näringsliv för att få mer information om den intresseavvägning som gjorts.

Motsätta dig direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet, om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Du kan skicka in en ansökan om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, till dataskydd@svensktnaringsliv.se alternativt genom att fylla i dokumentet, underteckna det och därefter maila in det till dataskydd@svensktnaringsliv.se. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den e-postadress du är registrerad med hos Svenskt Näringsliv.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt har du alltid rätt att klaga hos IMY, se imy.se.

Kontakta oss vid frågor

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran med stöd av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataskydd@svensktnaringsliv.se, eller via telefon på: 08-553 430 00.

Uppdateringar

Denna policy uppdaterades senast: den 22 april 2024.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist