NYHET29 april 2020

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

EU, dess inre marknad och de fyra friheterna är oerhört viktiga för Sverige och det svenska näringslivet. EU är i dag Sveriges viktigaste handelspartner och en betydelsefull hemmamarknad, inte minst för många svenska små och medelstora företag.

Som en följd av COVID-19-krisen kommer Europas ekonomi och politik genomgå stora förändringar; detta trots alla insatser som medlemsstaternas regeringar och EU-institutioner genomför. Tyvärr kommer inte ens en gradvis lättnad av de nuvarande stränga restriktionerna att vara tillräcklig för att förhindra många konkurser och nedläggningar av företag. Detta kommer att leda till högre arbetslöshetsnivåer, lägre skatteintäkter, sämre offentliga finanser och hot från nationella regeringar att införa protektionistiska åtgärder.

Om företagen ska kunna ta sig ur krisen och fortsätta att växa efteråt, måste vi snarast se en tydlig, ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU. Den bör inriktas på att uppmuntra investeringar, främja tillväxt och skapa sysselsättning.

Rådet har givit EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en återhämtningsplan för Europa. Som underlag för diskussion, men även som ett inspel till den svenska regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna, lägger Svenskt Näringsliv därför fram ett antal konstruktiva förslag som främjar jobb och tillväxt och där EU:s satsning European Green Deal är en central del. Tidigare har Svenskt Näringsliv också tagit fram ett antal förslag till krispaket på den nationella nivån och överlämnat dessa till den svenska regeringen.

Förslagen till EU samlas under fyra rubriker och finns att läsa i sin helhet i dokumentet som finns för nedladdning nedan.

European Green Deal - ett uppsving för tillväxten
EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning. EU bör fokusera på en effektiv miljö- och klimatpolitik och samtidigt stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig företagssektor. En verkligt framgångsrik klimatpolitik bör se till att EU minskar utsläppen, stärker tillväxten och ökar antalet arbetstillfällen, samt stärker konkurrenskraften och välståndet.

En europeisk union som gör affärer med ljusets hastighet
Den digitala omvandlingen kommer att vara en viktig drivkraft för Europas framtida konkurrenskraft. Det är dags att främja innovationskapacitet, automatisering, cybersäkerhet och det ökade utnyttjandet av AI, IoT och 5G. Ett principbaserat, teknikneutralt regelverk, stöd till forskning och ett gynnsamt investeringsklimat är centralt för att säkerställa Europas digitala konkurrenskraft och stärka dess innovationskapacitet och teknikutveckling.

Turboladdning av EU:s tillväxtmotor – den inre marknaden
Kärnan i alla återhämtningsplaner måste vara att utveckla och stärka EU:s inre marknad. Den inre marknaden är också grunden för EU:s globala konkurrenskraft. Prioriteringarna bör fokusera på att undanröja befintliga flaskhalsar på den inre marknaden och stärka den fria rörligheten för varor, tjänster, människor, kapital och data. Detta kommer att påskynda EU:s ekonomiska och sociala återhämtning. Medlemsstaterna bör därför motsätta sig alla förslag som begränsar EU:s inre marknad.

En europeisk union öppen för affärer
Handeln kommer att vara avgörande för att främja en hållbar ekonomisk återhämtning och göra det möjligt för företag att återuppbygga värdekedjor som påverkas negativt av COVID-19-krisen. Handelsprioriteringarna bör vara att inleda plurilaterala förhandlingar som leder till avvecklade importtullar på medicinsk utrustning och skyddsutrustning. Fram till dess att detta är gjort måste EU uppmana alla länder att tillfälligt upphäva tullarna. Att förenkla och uppdatera tullförfarandena och att bibehålla utländska direktinvesteringar är viktigt.

Corona och covid-19Den inre marknadenEU-samordningEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist