En konkurrenskraftig europeisk industri

NYHET Publicerad

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.

Göran Grén

Göran Grén

Foto: Ernst Henry Photography

Europas länder och EU-kommissionen har siktet inställt på att stärka företag inom EU i konkurrensen med företag från framför allt Kina och USA. I mer konkreta termer innebär detta att EU-kommissionen kommer att presentera en industristrategi den 10 mars och i vilken det kommer att framgå i övergripande drag hur detta ska gå till.

Som inspel till strategin har Svenskt Näringsliv tagit fram positionspapperet ”En konkurrenskraftig europeisk industri”, som sammanfattar organisationens hållning i frågor såsom den inre marknaden, forskning och utveckling, handel, konkurrens, statsstöd, regelförbättring, immaterialrätt, digitalisering och miljö/klimat.

Svenskt Näringsliv menar att kommissionens industripolitiska strategi bör innehålla vissa ingångsvärden för att bli framgångsrik. Först och främst bör företagens förutsättningar för tillväxt vara i ständigt fokus och därför är det viktigt med ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och en minskande regelbörda.

Likaså bör strategin utgå från marknadsekonomiska principer. All form av protektionism måste förhindras. Principer om icke-diskriminering, proportionalitet och ”rule of law” ska respekteras. Offentliga ingripanden ska bara ske i de fall där marknaden fullständigt misslyckats. Produktion av tjänster måste betraktas som lika viktigt som produktion av varor inom handeln och på den inre marknaden, och åtgärder ska utformas därefter. Dessutom måste otillbörlig konkurrens från tredje land stävjas, utan att för den delen bygga murar gentemot omvärlden.

En europeisk industripolitisk strategi kan med rätt ansats vara till stort gagn för näringslivet. Med detta i åtanke är förutsättningarna dessutom goda.

Vi bad Göran Grén, avdelningschef på Svenskt Näringsliv att kommentera:

– Svenskt Näringsliv är starkt engagerade i denna process och har från dag ett varit mycket tydliga med vad vi anser att den kommande strategin bör innehålla – och vad den inte bör innehålla, säger Göran Grén. 

Svenskt Näringsliv anser att grunden för att stärka Europas konkurrenskraft måste vara reformer som bidrar till ett bättre företagsklimat i unionens alla länder och en bättre fungerande inre marknad.

– Framgångsreceptet för vår kontinent är inte att bygga murar mot omvärlden; vi bör snarare riva de interna staket som utan bygglov byggts upp på den inre marknaden.

Det är entydigt och klart att det europeiska näringslivet spelar en avgörande roll för välståndet. Även om frihandel och en öppen inre marknad förekommer i den diskussion som pågår kring hur en ny industripolitik ska utformas, så har tonvikten i debatten kommit att läggas på andra aspekter. Flera länder och delar av EU-kommissionen har ett tydligt fokus på åtgärder som i princip går ut på att skydda europeisk industri i första hand.

Svenskt Näringsliv är av motsatt uppfattning. Att gynna den europeiska industrin med riktat statligt stöd med skattemedel och att luckra upp konkurrensreglerna för att bättre kunna stå emot internationell konkurrens är helt enkelt inte rätt väg att gå.

– Försök att skydda den inhemska industrin från konkurrens utifrån och att låta staten aktivt stödja vissa utvalda delar av industrin leder inte till framgång. Detta kan vi lära av historien, fortsätter Göran Grén.

Tidigare försök på det temat främjade inte industrin på lång sikt, utan det ledde till lägre tillväxt och stora kostnader för skattebetalarna. EU behöver nu bygga vidare och finslipa Europas framgångsfaktorer och styrkor, snarare än att försöka vrida klockan tillbaka.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.