EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

NYHET Publicerad

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.

Parlamentariker

Parlamentarikerna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović jobbar för regelförbättringar på EU-nivå.

Valen till EU-parlamentet äger rum 23–26 maj nästa år. I Sverige kommer valet att hållas söndagen den 26 maj. Parlamentets ledamöter väljs för en mandatperiod på fem år. Två av Sveriges 20 representanter är moderaternas Christofer Fjellner och liberalernas Jasenko Selimović

Här ger de sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.

– Den inre marknaden är grundbulten i det europeiska samarbetet och avgörande för Sverige. Tre fjärdedelar av exporten och fyra femtedelar av importen går till och kommer från andra länder i EU. Men den inre marknaden är ännu inte fullt utvecklad. Det går att förenkla och skapa mindre krångliga regler för företagen, säger Christofer Fjellner.

Även Jasenko Selimović jobbar för en förbättrad inre marknad, som ledamot i det inre marknadsutskottet vill han ta bort hinder på nätet som försvårar för förtag att expandera.

– Ett litet exportberoende land som Sverige skulle drabbas hårt om beslutet togs att lämna EU:s inre marknad, konsekvenserna av ett eventuellt Swexit skulle bli katastrofala.

Han vill också få bort den protektionistiska trenden och tron på att ”protektionism light” stoppar den  extrema högerns tillväxt.

– Det gäller att förklara att en utveckling mot protektionism allvarligt skadar ett handelsberoende land som Sverige.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

– Utöva politiskt tryck på EU-kommissionen.

Efter att Donald Trump tillträdde har ett möjligheternas fönster öppnat sig och alltfler länder är intresserade att teckna frihandelsavtal med EU. Men EU:s frihandelsavtal måste framför allt bli bättre och göra tjänste- och digital handel lättare, konstaterar Christofer Fjellner.

– Vi har just nu pågående förhandlingar om frihandelsavtal med bland annat Sydamerika, Mexiko, och Indonesien. Jag vill att de går i mål, samtidigt som jag har förhoppningar om att återta frihandelsförhandlingarna med USA, så snart som möjligt. Men viktigast är kanske att vi kan få fart på nya förhandlingar i WTO, och att vi inte inför för många nya handelshinder med Storbritannien efter brexit, säger han.

En mångtuggad fråga är regelkrånglet. Såväl Christofer Fjellner som Jasenko Selimović jobbar för bättre regelverk.

– Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft. EU-kommissionen regelförbättringspaket innehåller förslag och initiativ som syftar till ökad transparens och utökat samråd, högre krav på att konsekvens-utredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på dessa. Det är steg på vägen mot regelförenkling i EU, säger Jasenko Selimović

Christofer Fjellner menar att det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och dyrt.

– Jag jobbar för enklare regler både i utformningen i EU och i genomförandet i Sverige. Vi har nått långt, men inte hela vägen fram. Detta är något jag kommer fortsätta att arbeta för.

Han tillägger:

– Samtidigt som det finns att göra på EU-nivå ska vi komma ihåg att det ännu finns mycket som kan förbättras i Sverige vad gäller genomförandet av EU-lagstiftningen. Sverige behöver bli bättre på att genomföra lagstiftningen på ett sätt som gynnar svenska intressen. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.