Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 november 2019

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.

Foto: BusinessEurope

EU vilar som bekant på fyra friheter; den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital. Just möjligheterna att köpa och sälja tjänster på den inre marknaden är kantad av en hel del hinder, något som Svenskt Näringslivs samarbetsorganisation på Europanivå, BusinessEurope, med kraft adresserat i ett strategipapper tidigare i år. De har också krävt en granskning av vad som görs för att ta bort befintliga hinder och att kommissionen bör kontakta berörda företag innan man föreslår en ny lagstiftning. Kommissionens DG GROW tog därför initiativ att genomföra intervjuer med ett antal företag runt om i EU för att få företagens syn på vad som bör göras för att komma tillrätta med problemen.

Nyligen anordnades ett rundabordssamtal med deltagare från Europeiska kommissionens generaldirektorat för tillväxt; tillträdande kroatiska EU-ordförandeskapet och nästa trio – Tyskland, Portugal och Slovenien – samt representanter från BusinessEuropes medlemsorganisationer, däribland Svenskt Näringsliv. Vid samtalet presenterades de preliminära resultaten från granskningen och intervjuerna, med fokus på erfarenheterna från de företag som tillhandahåller teknik, moln-och logistiktjänster. Från vår sida deltog Svenskt Näringslivs Cemille Üstün i rollen som ordförande i BusinessEuropes arbetsgrupp för fri rörlighet för tjänster.

– En välfungerande inre marknad är det bästa instrumentet för att tackla utmaningar kopplade till konkurrenskraft, klimat och cirkulär ekonomi. Tjänstedirektivet är nästan exakt tio år gammalt, det börjar bli dags för ett jubileum. Varför inte fira genom att låta direktivet fördjupas och implementera det fullt ut? Det finns en stor potential i den fria rörligheten för tjänster. Nu måste EU ta bort resterande hinder, och det gäller både administrativa bördor och reglerade yrken, menade Cemille Üstün.

BusinessEurope är starkt engagerat i frågor som rör den inre marknaden. De stödjer EU-kommissionen i dess ambition att utveckla den inre marknaden och välkomnar att kommissionen nu har hörsammat BusinessEuropes förslag om att tala med företagen direkt, istället för att hitta på skrivbordslösningar.

Redan utifrån det preliminära resultatet av intervjurundan går det att göra några övergripande observationer. Exempelvis att det är svårt att få information om vilka regler som gäller, att det finns stora problem kopplat till utstationering av personal, brist på kompetent arbetskraft och att språkliga och kulturella skillnader kan vara problematiska.

När det gäller den tekniska sektorn så framkom det i intervjuerna att det i synnerhet är oklarheter i vilka skillnader som finns i skatte- och bokföringsregler mellan medlemsstater som är problematiska, men också utstationering och vilket ansvar som företagen själva har i olika juridiska processer.

Även företag som driver molntjänster upplever att det finns oklarhet i regler som ålagts av myndigheter. GDPR är ett av flera problematiska exempel, som tolkas olika i olika medlemsländer, och det finns diskrepanser i hur standarder appliceras. Det finns vidare en brist på kompetent arbetskraft och företagen ser gärna att det blir lättare att rekrytera från tredje länder.

Brist finns också på yrkesförare, även på de som kommer från utanför EU – en synpunkt som kom från företag inom logistikbranschen. De framförde också att det finns olika krav, lagar och regler, bland annat gällande fordon, kör- och vilotider och nummerplåtar, i de olika medlemsländerna.

– Det är uppenbart att det finns god förbättringspotential i harmoniseringen av EU:s regelverk inom tjänstesektorn. I det kommande arbetet bör kommissionen prioritera detta och i den processen är det mycket viktigt att samrådet och dialogen med företagare fortgår. Resultatet måste bli till konkreta åtgärder till nytta för europeiska företag, menar Cemille Üstün

Den inre marknadenInternationell handelEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist