Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

NYHET Publicerad

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.

Rundabordetmöte med BusinessEurope.
Foto: BusinessEurope

Rundabordetmöte med BusinessEurope.

EU vilar som bekant på fyra friheter; den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital. Just möjligheterna att köpa och sälja tjänster på den inre marknaden är kantad av en hel del hinder, något som Svenskt Näringslivs samarbetsorganisation på Europanivå, BusinessEurope, med kraft adresserat i ett strategipapper tidigare i år. De har också krävt en granskning av vad som görs för att ta bort befintliga hinder och att kommissionen bör kontakta berörda företag innan man föreslår en ny lagstiftning. Kommissionens DG GROW tog därför initiativ att genomföra intervjuer med ett antal företag runt om i EU för att få företagens syn på vad som bör göras för att komma tillrätta med problemen.

Nyligen anordnades ett rundabordssamtal med deltagare från Europeiska kommissionens generaldirektorat för tillväxt; tillträdande kroatiska EU-ordförandeskapet och nästa trio – Tyskland, Portugal och Slovenien – samt representanter från BusinessEuropes medlemsorganisationer, däribland Svenskt Näringsliv. Vid samtalet presenterades de preliminära resultaten från granskningen och intervjuerna, med fokus på erfarenheterna från de företag som tillhandahåller teknik, moln-och logistiktjänster. Från vår sida deltog Svenskt Näringslivs Cemille Üstün i rollen som ordförande i BusinessEuropes arbetsgrupp för fri rörlighet för tjänster.

– En välfungerande inre marknad är det bästa instrumentet för att tackla utmaningar kopplade till konkurrenskraft, klimat och cirkulär ekonomi. Tjänstedirektivet är nästan exakt tio år gammalt, det börjar bli dags för ett jubileum. Varför inte fira genom att låta direktivet fördjupas och implementera det fullt ut? Det finns en stor potential i den fria rörligheten för tjänster. Nu måste EU ta bort resterande hinder, och det gäller både administrativa bördor och reglerade yrken, menade Cemille Üstün.

BusinessEurope är starkt engagerat i frågor som rör den inre marknaden. De stödjer EU-kommissionen i dess ambition att utveckla den inre marknaden och välkomnar att kommissionen nu har hörsammat BusinessEuropes förslag om att tala med företagen direkt, istället för att hitta på skrivbordslösningar.

Redan utifrån det preliminära resultatet av intervjurundan går det att göra några övergripande observationer. Exempelvis att det är svårt att få information om vilka regler som gäller, att det finns stora problem kopplat till utstationering av personal, brist på kompetent arbetskraft och att språkliga och kulturella skillnader kan vara problematiska.

När det gäller den tekniska sektorn så framkom det i intervjuerna att det i synnerhet är oklarheter i vilka skillnader som finns i skatte- och bokföringsregler mellan medlemsstater som är problematiska, men också utstationering och vilket ansvar som företagen själva har i olika juridiska processer.

Även företag som driver molntjänster upplever att det finns oklarhet i regler som ålagts av myndigheter. GDPR är ett av flera problematiska exempel, som tolkas olika i olika medlemsländer, och det finns diskrepanser i hur standarder appliceras. Det finns vidare en brist på kompetent arbetskraft och företagen ser gärna att det blir lättare att rekrytera från tredje länder.

Brist finns också på yrkesförare, även på de som kommer från utanför EU – en synpunkt som kom från företag inom logistikbranschen. De framförde också att det finns olika krav, lagar och regler, bland annat gällande fordon, kör- och vilotider och nummerplåtar, i de olika medlemsländerna.

– Det är uppenbart att det finns god förbättringspotential i harmoniseringen av EU:s regelverk inom tjänstesektorn. I det kommande arbetet bör kommissionen prioritera detta och i den processen är det mycket viktigt att samrådet och dialogen med företagare fortgår. Resultatet måste bli till konkreta åtgärder till nytta för europeiska företag, menar Cemille Üstün

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.