Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

NYHET Publicerad

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.

Rundabordsamtal i Strasbourg

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in nordiska parlamentariker för att diskutera den inre marknaden i Strasbourg.

När EU-institutionerna nu påbörjar en ny politisk cykel, letar alla efter lösningar på de många och stora samhällsutmaningar som EU står inför i dag. Från näringslivets håll understryker vi att den inre marknaden är EU:s viktigaste motor för att driva på ekonomisk tillväxt, att skapa fler arbetstillfällen och nya innovationer.

Dessutom har en fullt utvecklad inre marknad en stor roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, främja hållbar utveckling, utnyttja digitaliseringens potential och stärka Europas globala konkurrenskraft. Utan en fungerande inre marknad skulle EU förlora mycket av sin attraktionskraft – både för medlemsstaterna och för omvärlden.

Så, hur kan vi se till att den inre marknaden är ändamålsenlig i detta nya skede?

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in de nordiska parlamentarikerna för att diskutera frågan vid ett rundabordsamtal i Strasbourg den 17 september. Svenskt Näringsliv deltog med Cemille Üstün, expert på EU:s inre marknad och Emelie Nordström, näringspolitisk rådgivare på EU-kontoret.

Inför mötet hade tre dokument tagits fram gemensamt av de nordiska näringslivsorganisationerna för att ligga till grund för samtalen; ett om den inre marknaden kopplat till hur vi förbättrar den fria rörligheten för varor, tjänster och data, ett om hur vi uppnår fri rörlighet för energi och den cirkulära ekonomin och ett om hur den inre marknaden kan utnyttjas för att förbättra de europeiska företagens globala marknadstillträde.

Rundabordssamtalet visade på ett brett engagemang för den inre marknaden och för svensk del deltog MEP:arna Arba Kokalari, Fredrick Federley samt Abir Al-Sahlani. Parlamentarikerna välkomnade initiativet och konstaterade att de nordiska länderna har en viktig roll när det kommer till att utveckla och värna den inre marknaden.

På många områden finns en nordisk samsyn, i samtalet lyftes bland annat:

  • Norden bör ta på sig ledartröjan och visa goda exempel från näringslivet, inte minst inom digitalisering och klimat.
  • Den inre marknaden för tjänster har outnyttjad potential. Tjänstedirektivet måste implementeras fullt ut. Det är viktigt att hålla i åtanke att tjänsters rörlighet påverkar andra verksamheter såväl inom tillverkningsindustrin som tjänstesektorn. 
  • Den cirkulära ekonomin är beroende av tjänsters fria rörlighet inom EU. Den behöver bygga på den inre marknaden och fungerande marknadslösningar.
  • Det behövs mer kunskap om hur den inre marknaden är implementerad och verkställd idag – nu saknas tyvärr både data och överblick. Kommissionen måste fullfölja sitt uppdrag som fördragets väktare och se till att kvarstående hinder undanröjs.
  • Den inre marknaden ger oss förhandlingskraft vid bilaterala handelsavtal – något som är viktigt att komma ihåg. Det är de facto världens största integrerade marknad, något vi alla måste värna och utveckla.
  • En framtida industristrategi bör bygga på den inre marknaden. Den inre marknaden är Europas kronjuvel och måste behandlas som sådan. Risken finns att konkurrensen på den inre marknaden urholkas genom uppluckrade statsstödsregler eller konkurrensrätt. Norden måste tillsammans med likasinnade försvara denna linje framöver. Ett hårt men mycket viktigt arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.