Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

NYHET Publicerad

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."

Lina Håkansdotter

"När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där", säger Lina Håkansdotter.

Den nya EU-kommissionen lade nyligen ett initiativ som handlar om att EU ska bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För att uppnå detta har de lagt fram ett åtgärdspaket som de kallar en europeisk grön giv. Syftet är att paketet ska bidra till att en hållbar grön omställning, till gagn för både invånare och näringsliv.

Men, vad säger då Svenskt Näringsliv om den gröna given? Vi ställde några frågor till Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.

Vad betyder initiativet?
– EU kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har uttalat att klimatfrågan är en av de högst prioriterade frågorna för EU framöver. Den gröna given är ett sätt att visa detta. Där har man samlat en rad initiativ som ska tas fram de närmsta åren inom området miljö, energi och klimat. De mest omtalade frågorna gäller EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet 2050, en klimatlag, en ambitionshöjning om klimatmålet till 2030 och en handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Vad innebär den gröna given för Sverige och det svenska näringslivet?
– Det finns flera akter i initiativet som är viktiga för svenska företag. Att det sätts ett långsiktigt mål om klimatneutralitet är en bra utgångspunkt för företagens strategiska beslut. Att den industristrategi som ska tas fram också kopplas ihop med klimatmålet är viktigt eftersom konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för att minska klimatutsläppen inom EU. Det ska tas fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi, något som vi på Svenskt Näringsliv tycker är bra eftersom det är särskilt viktigt med EU-baserade initiativ när det gäller detta område. Vi har ju stor handel inom den inre marknaden och gemensamma riktlinjer och krav är därför en förutsättning för att kunna sluta de tidigare linjära flödena.

Vad tycker Svenskt Näringsliv i frågan?
– Vi är positiva till att man från EU-håll vill ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Det handlar ju inte om att antingen uppnå minskade utsläpp eller ha en växande ekonomi, vi måste inom EU klara av båda två. I dagsläget är det fortfarande mycket oklart hur de konkreta förslagen kommer se ut, och det finns så klart risk att det kommer bli mer symbolpolitik än agerande. Vi vill också undvika ineffektiv politik, konkurrenskraften är avgörande. Det kommer att kosta mycket pengar att ställa om till klimatneutralitet – hur alla investeringar ska finansieras är långtifrån klart. Det finns också förslag om en ”rättvis omställningsfond” som ska fungera som en omfördelning av pengar, så att de länder som har långt kvar när det gäller utsläppsminskningar ska få hjälp. Det är självklart så att vi ska visa solidaritet inom EU, men det blir en balansgång eftersom förtroendet i de länder som gått före, som gjort sin läxa och som minskat sina utsläpp, måste upprätthållas. Det får inte bli de som betalar för dem som valt att ”ligga på soffan och inget göra”. När det gäller handlingsplanen för cirkulär ekonomi är vi positiva till många av de förslag som hittills har nämnts i den gröna given och i den färdplan som nyss varit ute på konsultation. Däremot är det oklart hur handlingsplanen ska synkroniseras med annan policy och regelverk – att detta sker på ett bra sätt är nödvändigt.

Vill Svenskt Näringsliv ändra på något i den gröna given?
– Det är ännu för tidigt att uttala sig om. Den gröna given kom ju från EU-kommissionen precis före jul. Den visar på en ambitionsnivå på området, men det finns inga konkreta direktivförslag eller dyligt ännu. Redan under våren ska förslag till en klimatlag komma; att denna sätter tydligt samband mellan konkurrenskraft och klimatmål är något vi efterfrågar. Industristrategin ska komma i mars, och här blir det också viktigt att peka ut företagens och näringslivets roll för att minska klimatutsläppen, både inom EU och utanför EU:s gränser. När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.