Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

NYHET Publicerad

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.

Digitala framtiden

– Vi har både möjligheter och medel att forma EU:s digitala framtid och anpassa den till den digitala tidsåldern, samt se till att den uppfyller sin faktiska funktion. Det finns en enorm potential på teknikområdet och i synnerhet vad gäller artificiell intelligens. Hållbara investeringar bör göras för att göra våra liv bättre och anpassa samhällets alla sektorer till den nya omställningen.

Så inledde Werner Stengg, ledamot i vice-kommissionär Vestagers kabinett, seminariet Europaperspektiv som handlade om EU:s teknologiska omvandling, AI:s och digitaliseringens påverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Detta ägde rum den 10 mars i Bryssel och arrangerades förutom av forskningsnätverket med samma namn som seminariets titel, också av Sveriges ständiga representation till EU, Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco.

Stengg kände sig hoppfull inför den nya digitala eran som EU och dess medlemsländer nu äntrar. Han menade att företagens intressen bör tillvaratas och betonade nödvändigheten av rättvisa och lika konkurrensvillkor. Det konsumenträttsliga perspektivet var också en viktig del att bejaka menade Stengg.

– I en tid med ständigt ökande onlinehandel är det viktigt att ge konsumenter samma rättigheter som vid fysiska köp. Konsumenterna måste kunna lita på den digitala världen när de handlar varor online. Därför kan det framöver bli aktuellt med rättsliga instrument för att säkerställa att AI används på rätt sätt.

Avslutningsvis riktade Stengg fokus på hur EU kan bygga upp en nödvändig infrastruktur som kan standardisera datarelaterade problem, men också ändra de juridiska oklarheter som råder idag.  Samtidigt menade han att näringslivet måste få hjälp med att anpassa sig digitalt.

– Det diskuteras nu att införa en investeringsfond på 100 miljoner euro i syfte att ge Europas små- och medelstora företag ekonomiska medel för en digital omställning.

På seminariet deltog även Lindy M Newlove-Eriksson från Försvarshögskolan och KTH. Hon talade om den fjärde industriella revolutionen utifrån sin egen forskning på området. Det fanns enligt Newlove-Eriksson ingen begräsning i vad framtidens teknologi kan erbjuda. Allt från förarfria fordon, AI on demand och medicinska operationer.

– Det finns goda skäl till den teknologiska optimism som präglar EU idag. Teknologi ses som en nyckelfaktor för fortsatt utveckling. Vi måste dock vara öppna med dess begränsningar och problem, bland annat kring hur makten centraliseras, men också hur den personliga integriteten kan påverkas.

Trots alla fördelar kring data finns det både interna och externa hot menade Newlove-Eriksson. Allt från hur information hanteras, lagras och sprids till hur digitala system och infrastruktur hotas av cyberattacker och hackers. Eriksson-Lowes egen analys av EU:s digitala politik var att den primärt fokuserade på desinformation, 5g-nät och cyberattacker och i mindre grad på AI, robotar och integrerad infrastruktur.

Mårten Blix från IFN, Institutet för Näringslivsforskning, fokuserade på digitalisering och rörlig beskattning. Han menade att digitaliseringen nu stöper om arbetsmarknaden och skapar nya arbetstillfällen, vilket i allra högsta grad påverkar vad som händer på skatteområdet.

– Vi måste göra något åt det faktum att produktivitetsnivån minskar i den industrialiserade delen av världen, vilket sätter krav på handling för en framtida tillväxt, sade Mårten Blix.

Pernilla Rendahl från den juridiska fakulteten vid Göteborgs universitet medverkade också vid seminariet och talade om beskattning av digitala tjänster. Hur vi ska säkra framtidens välfärd föranleds enligt Rendahl av frågan vad som är ett rättvist skattesystem

– Visst är det så att digitala storföretag betalar en mindre andel, men de betalar fortfarande mer än vad många vill göra sken av. Dels varierar beskattningen mellan olika digitala tjänster, sedan finns det diskussion kring om all skatt och moms verkligen inkluderas i uträkningarna, det gäller även kostnader för efterlevnaden av skatte- och miljölagstiftning.

Rendahl avslutade med att beröra frågan över hur vi kan nå en mer rättvis skattefördelning. Hon menade att vi måste kombinera värden som rättvisa, konkurrenskraft, integritet och hållbarhet i vår strävan efter en bättre skattepolitik för digitala tjänster.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.