NYHET8 november 2021

Produktpassens utformning måste ta hänsyn till näringslivets konkurrenskraft

Att dela information mellan aktörer med hjälp av produktpass har många fördelar. Det är däremot väldigt viktigt att produktpasset utformas på ett sådant sätt att det främjar och inte skadar det europeiska näringslivets konkurrenskraft.

Foto: MostPhotos

EU-kommissionen förbereder just nu att införa ett så kallat produktpass. Detta har till syfte att ge digital information om produkter, till exempel om vilka material som ingår i produkten och hur produkten kan återvinnas och repareras. Informationen ska underlätta arbetet för producenter och andra aktörer i den cirkulära värdekedjan, för konsumenter att göra aktiva val och marknadskontrollmyndigheternas arbete. Detta för att möjliggöra en hållbar, cirkulär ekonomi och säkerställa hållbar hantering av produkter. Nu pågår arbetet med att fastställa vilken information som behöver ingå i passet.

Svenskt Näringsliv anser att ett digitalt produktpass, rätt utformat och synkroniserat med exempelvis frivilliga branschsystem, mycket väl skulle kunna bidra till att underlätta för den cirkulära ekonomin och de cirkulära affärsmodellerna. Digitala verktyg, rätt använda, kan kanalisera information mellan aktörer i värdekedjan och hjälpa företagen att skapa ökad transparens. Det är också positivt med ökad information om produkter till konsumenter och kunder för att möjliggöra aktiva val.

Det är däremot väldigt viktigt att produktpasset utformas på ett sådant sätt att det främjar och inte skadar det europeiska näringslivets konkurrenskraft. Här finns flera viktiga aspekter att beakta. En sådan är att företagshemlig information hanteras på ett säkert sätt, om sådan information ens ska omfattas. Företagshemligheter utgör för många företag ett av de viktigaste instrumenten för att erhålla och bibehålla en bra position i konkurrensen. Betydelsen av företagens kunskapsbaserade tillgångar är också skälet till att EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan för immaterialrätt som en del av industristrategin. Saknas tillräckligt goda skydd för de kunskapsbaserade tillgångarna påverkar det företagens incitament att investera i innovation.

En annan aspekt är att inrapporteringen måste stå i proportion till den nytta som informationen ska bidra till vad gäller t.ex. val av och användning av produkter och satta miljö- och säkerhetskrav. Att dela data om produkter kan innebära tekniskt och juridiskt svåra överväganden för företag. För att undvika en alltför tung administrativ börda, särskilt för små och medelstora företag, måste den information som ska ingå i produktpasset vara av karaktären ”need to know” snarare än ”nice to know”.

En tredje aspekt är att en väl fungerande marknadskontroll, som även omfattar importerade produkter, måste upprättas. Det är mycket viktigt att marknadskontroller sker av informationen lämnad i produktpasset för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden. Samtidigt, allt eftersom fler produktkrav sätts på EU:s inre marknad behöver även marknadskontrollen ökas i motsvarande grad.

Läs Svenskt Näringslivs ståndpunkter om ett kommande europeiskt produktpass i positionspapperet nedan.

EUKonkurrensMiljö och hållbar tillväxtProduktpass
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist