Så ska EU-länderna klara coronakrisen

NYHET Publicerad

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.

EU-parlamentariker

Sara Skyttedal och Johan Danielsson är suppleanter i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Kristdemokraten Sara Skyttedal, EPP, och socialdemokraten Johan Danielsson, S&D, är båda suppleanter i EMPL, utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Utskottet hanterar frågor som är högaktuella med tanke på de insatser som görs för att medlemsländerna ska återhämta sig från coronakrisen. Vi ställde några frågor till parlamentarikerna.

Vidtar EU rätt åtgärder för att hjälpa näringsliv och arbetstagare ur krisen?

SS – I det initiala skedet famlade EU tämligen uppenbart, men ett antal åtgärder har nu kommit på plats. För svenska företag är den inre marknaden helt klart det mest centrala, 70 procent av vår export går till andra EU-länder. Det utbytet måste fungera även under kris.  Därför har det varit positivt att EU lyckats ta bort exportrestriktioner som vissa länder ställde upp. De budgetmässiga omfördelningar som skett inom befintliga ramar, exempelvis vad avser regionalpolitiken, får också ses som ett tecken på viss flexibilitet. Naturligtvis är det så att mer kunde, och kan, göras snabbare. Men EU-samarbetet är i huvudsak mellanstatligt och präglas därför till sin natur av en viss tröghet, som vi ska vara försiktiga med att önska bort.

JD – EU har vidtagit åtgärder för att stötta näringsliv och arbetstagare ur krisen. Om det är rätt eller tillräckliga åtgärder återstår att se men det vi kan konstatera är att det aldrig gjorts så stora och omfattande insatser på så kort tid från EU.

Vad anser du att EU bör göra utöver/istället för de aktuella åtgärderna?

SS – Det finns alldeles uppenbart en övertro på att stora subventionsprogram eller en ”Marshallplan för EU” skulle vara det enda som kan ta Europa ur krisen. Men det finns ingen ”quick-fix”. Vägen för att säkra jobb, tillväxt och konkurrenskraft i Europa är samma som före krisen. Handel med omvärlden, regellättnader för företag, avreglering, forskning i världsklass, en klimatpolitik som också ser till företagens villkor och en offensiv plan för att fördjupa den inre marknaden.

JD – Jag tycker att EU bör fokusera ännu mer på att säkerställa en god arbetsmiljö för arbetstagare. Ingen ska bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. Bland annat bör Coronaviruset inkluderas som en agent i EU-direktivet om biologisk agens för att tillförsäkra strikt och effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete

Bör Sverige som medlemsland ställa några ytterligare/andra krav på EU:s åtgärder/agerande?

SS – Sverige bör i det fortsatta arbetet vara på sin vakt för att säkerställa att Corona-krisen inte används som ”trojansk häst” vad avser budgetexpansion och lagstiftning som vi normalt sett anser vara medlemsländernas enskilda ansvar. Extraordinära situationer kräver extraordinära insatser, men i det extraordinära ligger också att det är tillfälligt. Det är viktigt att de åtgärdsprogram vi nu ser inte blir det ”nya normala”.

JD – De krav och agerande som Sverige hittills har gjort som medlemsland tycker jag har varit handlingskraftiga och välavvägda.

Hur ställer du dig till SURE? Fördelar/risker? Är det rätt sätt för EU att agera?

SS – Det är ingen hemlighet att jag och mitt parti i grunden anser att EU inte bör syssla med den här typen av åtgärder, samtidigt måste vi inse den mycket speciella situation vi nu befinner oss i. Om vi inte klarar av att rädda företag i exempelvis Italien kommer det drabba också svenska företag mycket hårt. Europeisk ekonomi är så pass integrerad. Förhoppningen är att SURE-programmet möjliggör för livskraftiga europeiska företag att rida ut stormen.

– Vi har ställt oss bakom SURE som en temporär lösning, men det är centralt att den är just temporär. Det innebär att den redan i det här läget måste ha en tydlig så kallad sunset-clause, det vill säga ett datum för när programmet löper ut.

JD – Jag är positivt inställd till att flera medlemsländer får möjligheten till korttidspermitteringar som vi har i Sverige. Det är en viktig åtgärd både för att rädda jobben när företag går igenom svåra perioder men också för att snabbt kunna starta upp ekonomin igen. Då det kan vara svårt för vissa länder att helt finansiera denna åtgärd och då bör EU kunna gå in och stötta detta under den akuta krisen.

Borde Sverige söka finansiellt bistånd från SURE?

SS – Det återstår att se och beror i grunden på hur systemet utformas. Men eftersom Sverige infört korttidspermitteringar är det rimligt att frågan prövas. Samtidigt är min förhoppning att SURE blir ett begränsat program som handlar om de allra mest utsatta regionerna.

JD – SURE är ett program för att låna pengar och inte ett finansiellt bistånd. För svensk del kommer det i dagsläget inte vara aktuellt att låna från SURE.

Om SURE visar sig vara framgångsrikt - borde den utvecklas till en stående möjlighet för medlemsstaterna?

SS – Nej, den här typen av åtgärdsprogram bör i normalläget hanteras nationellt. SURE kan däremot, om det är framgångsrikt, skapa en modell för enskilda länder att ta efter.

JD –  Det är bra att enskilda medlemsländer sätter upp egna permanenta system för korttidspermittering. Men generellt sätt bör ekonomiska åtgärder såsom SURE begränsas till denna kris, både i tid och pengar. Det finns diskussioner om ett europeiskt återförsäkringssystem för medlemsländers a-kassor, men det ser jag främst som ett instrument för eurozonen.  

Vad är din inställning till förslaget om minimiinkomst (kopplat till socialförsäkringssystem och modeller för försörjningsstöd)?

SS – Det är ett typexempel på vad jag nämnde som ”trojansk häst”. Krisen utnyttjas nu av vänsterkrafter runt om i Europa för att försöka driva igenom EU-centraliserad politik inom social- och välfärdsområdena. Det finns absolut ingen anledning till att socialförsäkringsnivåer eller modeller för försörjningsstöd ska hanteras i Bryssel.

– Jag ser tack och lov ännu inte några tecken på att det skulle finnas stöd för detta på kommissions- eller rådsnivå. Men utvecklingen är bekymmersam. Det var såhär frågan om minimilöner först kom till för några år sedan, och nu är det en linje som EU-kommissionen aktivt driver. Det finns därför all anledning att stämma i bäcken redan i detta skede.

JD – Det finns inget skarpt förslag om detta, men det kan finnas anledning för EU att föreslå ett ramverk. Vi håller just nu på fördjupa oss i detaljerna i frågan för att se hur förslaget kan påverka socialförsäkringssystem och modeller för försörjningsstöd. Det skulle kanske kunna vara ett alternativ till det aviserade förslaget om minimilöner utan samma påverkan på vår arbetsmarknadsmodell. 

Hur menar du att samarbetet inom EU-länderna emellan har fungerat under krisen? Finns det något vi kan lära oss av detta för framtida bruk?

SS – Det finns båda goda och dåliga exempel. Men en viktig lärdom av de handelsrestriktioner som vi såg exempel på i början av krisen är att utbytet av varor och tjänster måste fungera även i kristider.

JD – EU-samarbetet har både visat brister och styrka när det kommer till att hantera krisen. Brister när det kommer till att säkra den inre marknaden vilket resulterade i att bland annat skyddsmaterial inte kom fram i tid. Men samtidigt också en styrka för hur skulle vi koordinerat lyckats skapa t.ex. gröna korridorer och få igång transporterna igen utan EU-samarbetet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.