Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

NYHET Publicerad

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.

Persson i Bryssel

Ordförande Fredrik Persson i samspråk med Europaparlamentariker.

Prosperity, people, planet, eller på svenska “välstånd, människor, planet” utgör titel och namn på de tre pelare som ligger till grund för BusinessEuropes förslag till EU:s agenda 2019-2024.

Programmet presenterades nyligen i Bryssel vid en middag med Europaparlamentariker från en majoritet av EU:s medlemsländer. Från Svenskt Näringsliv medverkade vd Jan-Olof Jacke och ordförande Fredrik Persson.

– Svenskt Näringsliv kommer framgent att förstärka sitt engagemang i internationella frågor och EU-frågor. Allt mer påverkansarbete sker i Bryssel och Svenskt Näringsliv vill vara där beslut fattas. BusinessEurope, som är en paraplyorganisation för näringslivsorganisationer i 35 länder, är en inflytelserik aktör i EU-sammanhang i vilken Svenskt Näringsliv är en engagerad medlem, säger Fredrik Persson.

Företagande är grunden för de tre pelarna; bara konkurrenskraftiga företag kan förse människor med jobb, som i sin tur genererar välstånd. Utan framgångsrika företag finns det inga möjligheter att få till stånd tekniska innovationer som stärker konkurrenskraften och hjälper oss att ta oss an klimatutmaningarna.

Därför, menar Fredrik Persson, måste den nya EU-kommissionen prioritera åtgärder som förbättrar villkoren för företagen.

– En sådan åtgärd handlar om den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden, som måste utvecklas ytterligare och fördjupas. Det ska inte vara svårt och krångligt att göra affärer inom EU, vilket det tyvärr emellanåt är i dag. Det finns en stor potential för våra medlemmar att växa men då måste EU-kommissionen också anstränga sig för att en gång för alla verkligen göra den inte marknaden till en gemensam handelsplats – så som den de facto är tänkt att vara.

Likaså är frihandeln med länder utanför unionen viktig. Vi måste bekämpa protektionism och få till stånd fler bi- och multilaterala handelsavtal. Likaså bör vi från näringslivet bli bättre på att utnyttja dem. Framöver bör avtalen göras mer lättanvända för små och medelstora företag.

En ny industristrategi för EU blir en stor fråga de kommande åren. Här är det av yttersta vikt att strategin ger unionens företag möjlighet att på lika villkor konkurrera med företag från Kina, Indien och andra större aktörer. Europa behöver en industristrategi med tydligt tillväxfokus som bygger på Unionens styrkor, såsom en väl fungerande inre marknad, tuff konkurrenslagstiftning och mer frihandel. Svenskt Näringsliv kommer att följa detta noggrant.

I dagarna kunde vi se Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl i en debattartikel tillsammans med LO:s och PTK:s respektive ordförande, där de varnade för att den nya EU-kommissionens planer att införa en europeisk minimilön – något som hotar den välfungerande svenska modellen. Detta härrör förstås från initiativet om den sociala pelaren, något både BusinessEurope och Svenskt Näringsliv varit skeptiska till från start.

– Enbart ett Europa med en stark ekonomi kan ge ett socialt hållbart Europa, därför gäller det att starta i rätt ände – och det är inte i den lagstiftande änden. Vi har en bra modell som riskerar att slås sönder om den sociala pelaren implementeras. Istället måste EU prioritera tillväxt för att medlemsstaterna ska ha råd att förstärka sina sociala skyddsnätet. Och då har vi ännu en gång att jobba mer med den inre marknaden, med frihandel och med andra konkurrenskraftsstärkande åtgärder, underströk Fredrik Persson.

Klimatet står högt på EU:s och likaså BusinessEuropes agenda. Organisationen tog i våras fram en vision för en framtida klimatpolitik och står bakom målet om att EU ska vara klimatneutralt till 2050. För att klara utmaningarna behövs smarta innovationer, och det är företagen och forskningen som står för dem. Klimatet är således ännu en anledning till att stärka förutsättningar för ett frodande näringsliv. Samtidigt ska EU vara tydlig i att klimatfrågan kräver ett starkt internationellt engagemang med globala lösningar. Klimatutmaningen tar inte hänsyn till nationella gränser och EU kan inte agera ensam utan bör öka sina ambitioner och insatser tillsammans och samordnat med andra länder och regioner, exempelvis genom Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Medlemsländerna måste implementera EU-direktiven på hållbarhetsområdet på liknande sätt och resurserna användas mer effektivt.

– Klimatfrågorna är en konkurrensfördel för europeiska liksom för svenska företag. Sverige är absolut med i täten och kan bidra med lösningar och spetsinnovationer som ger gagn åt både klimatet och våra företag, avslutar Fredrik Persson.

Text: Susanne Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.