NYHET7 juli 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderade riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi

EU-kommissionens generella ansats att bredda tillämpningen av riktlinjerna välkomnas. Det finns dock anledning att betona det allmänna gruppundantaget och att varna för en för hög grad av komplexitet. 

Svenskt Näringsliv vill betona vikten av dessa riktlinjer och de bestämmelser i allmänna gruppundantaget (GBER) som hör till. De sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stimulera till gröna investeringar och skattesystem som möjliggör kombinationen av en ambitiös klimatpolitik och vidmakthållen konkurrenskraft för det europeiska näringslivet.

Kommissionen nämner i skrivelsen att de avser tillämpa en ”förenklad strategi” för bedömning av stöd i form av miljöskatter om dessa är harmoniserade. Här är det mycket viktigt att denna förenklade strategi inte inskränker medlemsstaternas möjligheter att göra undantag.

Möjligheten till sänkta skatter eller skatteliknande avgifter för industrin är en förutsättning för att kunna kombinera höga klimatambitioner genom höga generella skattesatser på energi, samtidigt som industrins konkurrenskraft värnas och koldioxidläckage undviks. Det är av största vikt att inte dessa möjligheter till undantag försämras eller görs mer komplicerade.

Gällande användning av konkurrensutsatt anbudsförfarande, så är det ett positivt förslag. Det är också bra att kommissionen öppnar upp för ersättningsmodeller som inte helt och hållet bygger på reglering i förväg, så att medlemsstaterna ges viss flexibilitet i hur stöden utformas.

En annan viktig del gäller teknikneutrala styrmedel för biobränslen, där Svenskt Näringsliv vill påtala betydelsen av att biobränslen fortsättningsvis bereds möjlighet att konkurrera på lika villkor på den inre marknaden.

Samråd med näringslivet och dess representanter är en fråga som Svenskt Näringsliv driver i alla sammanhang när det handlar om lagstiftning. Så även i detta ärende, där vi menar att kommissionens krav på obligatoriska samråd emellanåt är för rigida och ger inte medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet, vilket kan leda till onödig fördröjning av åtgärdernas införande. Det viktiga är att berörda parters synpunkter kommer beslutsfattarna till del, vilket kan ske på många vis. Det bästa får helt enkelt inte bli det godas fiende och det finns ofta skäl att hålla de byråkratiska processerna till ett minimum.

EUStatliga subventioner
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist