Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

NYHET Publicerad

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.

EU

Det är centralt att tjänstemän och politiker på uppdrag i Bryssel förstår sitt uppdrag, att de representerar Sverige och inhämtar synpunkter från flera parter som påverkas av ett lagförslag och hur det slår mot svenska företag och svensk konkurrenskraft, anser EU-samordnare Sara Lowemark.

Bra och ändamålsenliga lagar gynnar alla, även företag. Sedan länge vet vi att mycket av den lagstiftning som gäller i Sverige faktiskt beslutas i Bryssel.

Men Sverige är inte tillräckligt aktiv i EU:s lagstiftningsarbete. Följden är bland annat sämre lagstiftning, onödigt komplicerade nationella regelverk, samtidigt som det uppstår problem med tolkning och tillämpning av förordningar, anser Svenskt Näringsliv i en rapport och kräver att arbetet blir tydligare och formaliseras.

Enligt Sara Lowemark, EU-samordnare, är det dags att flytta fram positionerna och markera hur viktig frågan är för Sverige. Tanken är att få en mer demokratisk och öppen arbetsprocess kring EU-lagstiftningen.

– Huvudskälet till den rådande situationen, är att det inte ställs samma krav på beredning och information i lagstiftningsarbetet på EU-nivå som i den nationella processen.

– Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent, säger Sara Lowemark.

Därför är det centralt att tjänstemän och politiker på uppdrag i Bryssel förstår sitt uppdrag, att de representerar Sverige och inhämtar synpunkter från flera parter som påverkas av ett lagförslag och hur det slår mot svenska företag och svensk konkurrenskraft, förklarar hon.

– I dagsläget finns ingen formaliserad struktur för hur man ska inhämta den här kunskapen.

För att vara en stark och trovärdig spelare på EU-nivå måste Sverige ha insikter om hur EU-lagstiftning påverkar vår konkurrenskraft och ha en tydlig position i förhandlingarna.

Eftersom Sverige inte är delaktiga i ett tidigt skede av beslutsprocesserna, så befarar Sara Lowemark att tjänstemän kan byta åsikt eller ståndpunkt när ny information kommer till.

– Hade tjänstemän och politiker haft en helhetsbild över hur ett lagförslag slår mot svenska företag från början, då hade man kunnat vara konsekvent och driva den linjen genom hela processen.

Flera av Sveriges grannländer har skapat strukturer för att få en mer aktiv roll i EU-förhandlingar och vid genomförandet av nya förordningar på hemmaplan.

I Danmark ges till exempel arbetsmarknadens parter, sakkunniga från utbildningsväsendet och myndigheter möjlighet att ge regeringen information hur nya EU lagar påverkar dansk konkurrenskraft.

– Aktörerna är med från början innan det blir dansk lag och ser till att de danska företagen inte missgynnas av nya EU- lagar.

Från svensk sida har man inte kommit lika långt. Regeringen har visserligen infört så kallade EU-sakråd, där bland annat arbetsgivarorganisationer är inbjudna att tycka till om lagförslag, men dessa ligger alldeles för sent i EU:s beslutsprocesser och ger små möjligheter att påverka.

– Dessutom är det arbete som läggs ner i samband med genomförandet av EU-lagstiftning här i Sverige oproportionerligt stort i relation till det utrymme till förändring som finns. 

Sara Lowemark menar att rapportens slutsatser är tydliga: samrådsformerna måste förtydligas och formaliseras.

– Det behövs nu ett tydligt politiskt ledarskap från högsta nivå i Regeringskansliet för att säkerställa insyn, delaktighet och inflytande för berörda aktörer i ett tidigt stadium av EU-processerna, säger hon.

Svenskt Näringslivs fem förslag:

 • Etablera kvalitetsprinciper som vägleder EU-arbetet och skapa ett forum för diskussion och råd kring genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning.
   
 • Förtydliga att myndigheterna deltar i EU-arbetet som företrädare för Sverige.
   
 • Inrätta stående beredningsgrupper som möjliggör ett reellt kunskapsutbyte om EU-förslagen.
   
 • Håll ihop lagstiftningskedjan genom ökat samarbete mellan olika funktioner.
   
 • Stärk utformning och innehåll i regeringens faktapromemorior.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.