Kraftsamling Elförsörjning för klimat och välstånd

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och vår förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen i Sverige.

Samhället står inför stora omställningar. Vi har tuffa klimatmål som bland annat innebär att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 samtidigt som digitaliseringen av samhället går snabbt. För att klara av dessa förändringar är stabil och säker tillgång till el helt avgörande. Vi kommer därmed att få se helt nya krav på det svenska elsystemet.

Ett elsystem som både har klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftiga elpriser bidrar till att bygga välstånd i Sverige samtidigt som det medverkar till att vi når de globala klimatmålen.

Sveriges utgångspunkt är gynnsam eftersom vi redan idag har ett av världens mest fossilfria elsystem men i stora delar är det gammalt och underdimensionerat. Mycket av elproduktionen som finns idag faller för åldersstrecket under de kommande 25 åren och behöver antingen bytas ut eller livstidsförlängas. Samma sak gäller elnäten som transporterar elen från kraftverken till användarna. Stora delar av elnätet är gammalt och på sina håll är det underdimensionerat vilket gör att det redan idag uppstår elbrist. När elproduktion dessutom byggs på nya ställen måste elnäten byggas om. Även om ny teknik som erbjuder ökad lagring och flexibilitet i användningen utnyttjas i allt högre grad ser vi dessutom en ökad elanvändningen framöver.

Processerna för att bygga ut och förnya det svenska elsystemet så att det möter målen för 2045 kostar mycket pengar och tar lång tid. Olika beräkningar pekar på att de totala investeringarna troligen kommer att gå upp mot 1000 miljarder kronor. Nödvändiga politiska beslut, miljötillståndsprocesser och byggtid kan tillsammans ta 15 - 25 år, ibland mer. Därför är det hög tid att redan nu börja fundera över hur vårt elsystem ska se ut om 25 år och vilka beslut som behöver fattas nu för att vi ska komma dit.

Mycket kommer att hända under den tidsrymden men även om vi inte kan säga exakt hur det svenska elsystemet kommer se ut år 2045 så behöver vi ha en riktning att gå mot. Företagen behöver vara säkra på att det kommer finnas tillräckligt med fossilfri el till konkurrenskraftigt pris för att de ska våga planera större investeringar i Sverige. Vi behöver kloka politiska beslut som skapar rätt förutsättningar för att vi ska kunna nå målet.

Att lägga grunden för det framtida elsystemet är ett svårt uppdrag men en angelägenhet och en nödvändighet för hela Sverige. Vi samlar därför företrädare för en rad olika branscher och intressentgrupper inom ramen för det arbete vi kallar Kraftsamling Elförsörjning. Det är en arena där vi tillsammans mejslar fram konturerna för det framtida svenska elsystemet och hur vi gemensamt kan uppnå det.

I Kraftsamling Elförsörjning tar vi ett brett grepp kring frågan om hur det framtida svenska elsystemet kan se ut. Vi tittar både på hur elen kan produceras, hur den kan transporteras ut till användarna och hur den kan komma att användas. Nio underlagsrapporter är hittills planerade inom ramen för projektet. Dessa rapporter ger kunskap inom en rad olika områden, till exempel energieffektivisering, flexibilitetslösningar, transportsektorns elektrifiering, och ny elmarknadsdesign. Med hjälp av forskare från några av världens bästa universitet gör vi också en bred scenarioanalys – kanske den mest avancerade som gjorts i Sverige – för att se hur olika vägval påverkar det framtida svenska elsystemet.

Från Svenskt Näringsliv vill vi vara med och bidra med så bra fakta och så genomarbetade underlag som möjligt för att vi ska kunna bibehålla välståndet och nå klimatmålen, därför kraftsamlar vi kring den framtida elförsörjningen.

Resan mot 2045 börjar här - och nu.