Kraftsamling elförsörjning

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och vår förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen i Sverige.

Inom ramen för projektet Kraftsamling elförsörjning sätter Svenskt Näringsliv fokus på de utmaningar det svenska elsystemet står inför när vi ska möta den tredje elektrifieringsvågen i landet.

Från tidigt 1900-tal fram till 1970-talet elektrifierades Sverige. Elnäten byggdes ut tillsammans med stora vattenkraftsprojekt vilket ledde till en stor välståndsökning i landet. På 1970-talet och fram till mitten av 80-talet kom nästa stora förändring. Utbyggnaden av kärnkraften innebar att den elintensiva industrin kunde utvecklas och det blev lönsamt att gå över från oljeuppvärmning av bostäder till eluppvärmning. Elanvändningen ökade dramatiskt.

Elsystemet har bidragit till att bygga upp det Sverige vi har idag. Nu står vi alltså inför en tredje elektrifieringsvåg.

För att säkerställa en välfungerande elförsörjning behövs ett system som hänger ihop och fungerar i alla delar. Det handlar om att i varje sekund kunna producera den effekt som efterfrågas, att energiproduktionen över året är tillräcklig och att elnäten har förmåga transportera elen dit den behövs.

I och med den elektrifieringsvåg vi nu står inför finns utmaningar kopplat till såväl effekt, som energi och elnät, som måste hanteras för att inte elsystemet ska bli ett hinder i Sveriges utveckling. Mycket av den elproduktion vi har idag kommer att behöva stora investeringar för livstidsförlängning alternativt läggas ner, och i sådana fall ersättas med ny. Även elnäten börjar bli gamla och behöver byggas ut samtidigt som kapaciteten i näten på sina ställen är för låg vilket gör att investeringar och tillväxt begränsas. Den ökande andelen variabel förnybar elproduktion i systemet gör det samtidigt mer utmanande att säkerställa att elproduktionen under årets alla timmar är tillräcklig för att möta efterfrågan.

Till detta kommer en stor energiomställning där fossila bränslen, som idag står för nästan 30 procent av vår totala energiförbrukning, ska fasas ut. Parallellt med det ser vi en utveckling mot ökad elanvändning som drivs bland annat av befolkningsökningen, digitaliseringen och vårt ökade välstånd.

Idag har vi en klimatsmart elproduktion i Sverige vilket gör att internationella företag som vill minska sitt klimatavtryck tittar mot vårt land för etablering av nya verksamheter. Om vi klarar av att möta den förväntade efterfrågan på klimatsmart el kan Sverige spela en viktig roll i arbetet med att klara klimatmålen samtidigt som det stärker vårt välstånd.

Kraftsamling elförsörjning har till syfte att ta fram fakta och att peka på nödvändiga poliska beslut för att Sverige ska kunna möta utmaningarna inom elförsörjningsområdet – och säkerställa att elsystemet fortsätter vara en möjliggörare för klimatomställning och digitalisering. Under projektet kommer vi arbeta öppet och transparent i samverkan med många olika intressenter för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi kommer bland annat att ta fram faktaunderlag kring relevanta områden som ska ligga till grund för en faktabaserad diskussion och analys. Sverige kommer att behöva kraftfulla och välgrundade politiska beslut om vi ska kunna möta de framtida elbehoven.