En konkurrenskraftig europeisk industri

NYHET Publicerad

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.

Göran Grén

Göran Grén

Foto: Ernst Henry Photography

Europas länder och EU-kommissionen har siktet inställt på att stärka företag inom EU i konkurrensen med företag från framför allt Kina och USA. I mer konkreta termer innebär detta att EU-kommissionen kommer att presentera en industristrategi den 10 mars och i vilken det kommer att framgå i övergripande drag hur detta ska gå till.

Som inspel till strategin har Svenskt Näringsliv tagit fram positionspapperet ”En konkurrenskraftig europeisk industri”, som sammanfattar organisationens hållning i frågor såsom den inre marknaden, forskning och utveckling, handel, konkurrens, statsstöd, regelförbättring, immaterialrätt, digitalisering och miljö/klimat.

Svenskt Näringsliv menar att kommissionens industripolitiska strategi bör innehålla vissa ingångsvärden för att bli framgångsrik. Först och främst bör företagens förutsättningar för tillväxt vara i ständigt fokus och därför är det viktigt med ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och en minskande regelbörda.

Likaså bör strategin utgå från marknadsekonomiska principer. All form av protektionism måste förhindras. Principer om icke-diskriminering, proportionalitet och ”rule of law” ska respekteras. Offentliga ingripanden ska bara ske i de fall där marknaden fullständigt misslyckats. Produktion av tjänster måste betraktas som lika viktigt som produktion av varor inom handeln och på den inre marknaden, och åtgärder ska utformas därefter. Dessutom måste otillbörlig konkurrens från tredje land stävjas, utan att för den delen bygga murar gentemot omvärlden.

En europeisk industripolitisk strategi kan med rätt ansats vara till stort gagn för näringslivet. Med detta i åtanke är förutsättningarna dessutom goda.

Vi bad Göran Grén, avdelningschef på Svenskt Näringsliv att kommentera:

– Svenskt Näringsliv är starkt engagerade i denna process och har från dag ett varit mycket tydliga med vad vi anser att den kommande strategin bör innehålla – och vad den inte bör innehålla, säger Göran Grén. 

Svenskt Näringsliv anser att grunden för att stärka Europas konkurrenskraft måste vara reformer som bidrar till ett bättre företagsklimat i unionens alla länder och en bättre fungerande inre marknad.

– Framgångsreceptet för vår kontinent är inte att bygga murar mot omvärlden; vi bör snarare riva de interna staket som utan bygglov byggts upp på den inre marknaden.

Det är entydigt och klart att det europeiska näringslivet spelar en avgörande roll för välståndet. Även om frihandel och en öppen inre marknad förekommer i den diskussion som pågår kring hur en ny industripolitik ska utformas, så har tonvikten i debatten kommit att läggas på andra aspekter. Flera länder och delar av EU-kommissionen har ett tydligt fokus på åtgärder som i princip går ut på att skydda europeisk industri i första hand.

Svenskt Näringsliv är av motsatt uppfattning. Att gynna den europeiska industrin med riktat statligt stöd med skattemedel och att luckra upp konkurrensreglerna för att bättre kunna stå emot internationell konkurrens är helt enkelt inte rätt väg att gå.

– Försök att skydda den inhemska industrin från konkurrens utifrån och att låta staten aktivt stödja vissa utvalda delar av industrin leder inte till framgång. Detta kan vi lära av historien, fortsätter Göran Grén.

Tidigare försök på det temat främjade inte industrin på lång sikt, utan det ledde till lägre tillväxt och stora kostnader för skattebetalarna. EU behöver nu bygga vidare och finslipa Europas framgångsfaktorer och styrkor, snarare än att försöka vrida klockan tillbaka.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.