EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

NYHET Publicerad

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.

Parlamentariker

Parlamentarikerna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović jobbar för regelförbättringar på EU-nivå.

Valen till EU-parlamentet äger rum 23–26 maj nästa år. I Sverige kommer valet att hållas söndagen den 26 maj. Parlamentets ledamöter väljs för en mandatperiod på fem år. Två av Sveriges 20 representanter är moderaternas Christofer Fjellner och liberalernas Jasenko Selimović

Här ger de sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.

– Den inre marknaden är grundbulten i det europeiska samarbetet och avgörande för Sverige. Tre fjärdedelar av exporten och fyra femtedelar av importen går till och kommer från andra länder i EU. Men den inre marknaden är ännu inte fullt utvecklad. Det går att förenkla och skapa mindre krångliga regler för företagen, säger Christofer Fjellner.

Även Jasenko Selimović jobbar för en förbättrad inre marknad, som ledamot i det inre marknadsutskottet vill han ta bort hinder på nätet som försvårar för förtag att expandera.

– Ett litet exportberoende land som Sverige skulle drabbas hårt om beslutet togs att lämna EU:s inre marknad, konsekvenserna av ett eventuellt Swexit skulle bli katastrofala.

Han vill också få bort den protektionistiska trenden och tron på att ”protektionism light” stoppar den  extrema högerns tillväxt.

– Det gäller att förklara att en utveckling mot protektionism allvarligt skadar ett handelsberoende land som Sverige.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

– Utöva politiskt tryck på EU-kommissionen.

Efter att Donald Trump tillträdde har ett möjligheternas fönster öppnat sig och alltfler länder är intresserade att teckna frihandelsavtal med EU. Men EU:s frihandelsavtal måste framför allt bli bättre och göra tjänste- och digital handel lättare, konstaterar Christofer Fjellner.

– Vi har just nu pågående förhandlingar om frihandelsavtal med bland annat Sydamerika, Mexiko, och Indonesien. Jag vill att de går i mål, samtidigt som jag har förhoppningar om att återta frihandelsförhandlingarna med USA, så snart som möjligt. Men viktigast är kanske att vi kan få fart på nya förhandlingar i WTO, och att vi inte inför för många nya handelshinder med Storbritannien efter brexit, säger han.

En mångtuggad fråga är regelkrånglet. Såväl Christofer Fjellner som Jasenko Selimović jobbar för bättre regelverk.

– Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft. EU-kommissionen regelförbättringspaket innehåller förslag och initiativ som syftar till ökad transparens och utökat samråd, högre krav på att konsekvens-utredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på dessa. Det är steg på vägen mot regelförenkling i EU, säger Jasenko Selimović

Christofer Fjellner menar att det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och dyrt.

– Jag jobbar för enklare regler både i utformningen i EU och i genomförandet i Sverige. Vi har nått långt, men inte hela vägen fram. Detta är något jag kommer fortsätta att arbeta för.

Han tillägger:

– Samtidigt som det finns att göra på EU-nivå ska vi komma ihåg att det ännu finns mycket som kan förbättras i Sverige vad gäller genomförandet av EU-lagstiftningen. Sverige behöver bli bättre på att genomföra lagstiftningen på ett sätt som gynnar svenska intressen. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.