Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

NYHET Publicerad

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.

Rundabordetmöte med BusinessEurope.
Foto: BusinessEurope

Rundabordetmöte med BusinessEurope.

EU vilar som bekant på fyra friheter; den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital. Just möjligheterna att köpa och sälja tjänster på den inre marknaden är kantad av en hel del hinder, något som Svenskt Näringslivs samarbetsorganisation på Europanivå, BusinessEurope, med kraft adresserat i ett strategipapper tidigare i år. De har också krävt en granskning av vad som görs för att ta bort befintliga hinder och att kommissionen bör kontakta berörda företag innan man föreslår en ny lagstiftning. Kommissionens DG GROW tog därför initiativ att genomföra intervjuer med ett antal företag runt om i EU för att få företagens syn på vad som bör göras för att komma tillrätta med problemen.

Nyligen anordnades ett rundabordssamtal med deltagare från Europeiska kommissionens generaldirektorat för tillväxt; tillträdande kroatiska EU-ordförandeskapet och nästa trio – Tyskland, Portugal och Slovenien – samt representanter från BusinessEuropes medlemsorganisationer, däribland Svenskt Näringsliv. Vid samtalet presenterades de preliminära resultaten från granskningen och intervjuerna, med fokus på erfarenheterna från de företag som tillhandahåller teknik, moln-och logistiktjänster. Från vår sida deltog Svenskt Näringslivs Cemille Üstün i rollen som ordförande i BusinessEuropes arbetsgrupp för fri rörlighet för tjänster.

– En välfungerande inre marknad är det bästa instrumentet för att tackla utmaningar kopplade till konkurrenskraft, klimat och cirkulär ekonomi. Tjänstedirektivet är nästan exakt tio år gammalt, det börjar bli dags för ett jubileum. Varför inte fira genom att låta direktivet fördjupas och implementera det fullt ut? Det finns en stor potential i den fria rörligheten för tjänster. Nu måste EU ta bort resterande hinder, och det gäller både administrativa bördor och reglerade yrken, menade Cemille Üstün.

BusinessEurope är starkt engagerat i frågor som rör den inre marknaden. De stödjer EU-kommissionen i dess ambition att utveckla den inre marknaden och välkomnar att kommissionen nu har hörsammat BusinessEuropes förslag om att tala med företagen direkt, istället för att hitta på skrivbordslösningar.

Redan utifrån det preliminära resultatet av intervjurundan går det att göra några övergripande observationer. Exempelvis att det är svårt att få information om vilka regler som gäller, att det finns stora problem kopplat till utstationering av personal, brist på kompetent arbetskraft och att språkliga och kulturella skillnader kan vara problematiska.

När det gäller den tekniska sektorn så framkom det i intervjuerna att det i synnerhet är oklarheter i vilka skillnader som finns i skatte- och bokföringsregler mellan medlemsstater som är problematiska, men också utstationering och vilket ansvar som företagen själva har i olika juridiska processer.

Även företag som driver molntjänster upplever att det finns oklarhet i regler som ålagts av myndigheter. GDPR är ett av flera problematiska exempel, som tolkas olika i olika medlemsländer, och det finns diskrepanser i hur standarder appliceras. Det finns vidare en brist på kompetent arbetskraft och företagen ser gärna att det blir lättare att rekrytera från tredje länder.

Brist finns också på yrkesförare, även på de som kommer från utanför EU – en synpunkt som kom från företag inom logistikbranschen. De framförde också att det finns olika krav, lagar och regler, bland annat gällande fordon, kör- och vilotider och nummerplåtar, i de olika medlemsländerna.

– Det är uppenbart att det finns god förbättringspotential i harmoniseringen av EU:s regelverk inom tjänstesektorn. I det kommande arbetet bör kommissionen prioritera detta och i den processen är det mycket viktigt att samrådet och dialogen med företagare fortgår. Resultatet måste bli till konkreta åtgärder till nytta för europeiska företag, menar Cemille Üstün

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.