Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

NYHET Publicerad

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.

Rundabordsamtal i Strasbourg

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in nordiska parlamentariker för att diskutera den inre marknaden i Strasbourg.

När EU-institutionerna nu påbörjar en ny politisk cykel, letar alla efter lösningar på de många och stora samhällsutmaningar som EU står inför i dag. Från näringslivets håll understryker vi att den inre marknaden är EU:s viktigaste motor för att driva på ekonomisk tillväxt, att skapa fler arbetstillfällen och nya innovationer.

Dessutom har en fullt utvecklad inre marknad en stor roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, främja hållbar utveckling, utnyttja digitaliseringens potential och stärka Europas globala konkurrenskraft. Utan en fungerande inre marknad skulle EU förlora mycket av sin attraktionskraft – både för medlemsstaterna och för omvärlden.

Så, hur kan vi se till att den inre marknaden är ändamålsenlig i detta nya skede?

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in de nordiska parlamentarikerna för att diskutera frågan vid ett rundabordsamtal i Strasbourg den 17 september. Svenskt Näringsliv deltog med Cemille Üstün, expert på EU:s inre marknad och Emelie Nordström, näringspolitisk rådgivare på EU-kontoret.

Inför mötet hade tre dokument tagits fram gemensamt av de nordiska näringslivsorganisationerna för att ligga till grund för samtalen; ett om den inre marknaden kopplat till hur vi förbättrar den fria rörligheten för varor, tjänster och data, ett om hur vi uppnår fri rörlighet för energi och den cirkulära ekonomin och ett om hur den inre marknaden kan utnyttjas för att förbättra de europeiska företagens globala marknadstillträde.

Rundabordssamtalet visade på ett brett engagemang för den inre marknaden och för svensk del deltog MEP:arna Arba Kokalari, Fredrick Federley samt Abir Al-Sahlani. Parlamentarikerna välkomnade initiativet och konstaterade att de nordiska länderna har en viktig roll när det kommer till att utveckla och värna den inre marknaden.

På många områden finns en nordisk samsyn, i samtalet lyftes bland annat:

  • Norden bör ta på sig ledartröjan och visa goda exempel från näringslivet, inte minst inom digitalisering och klimat.
  • Den inre marknaden för tjänster har outnyttjad potential. Tjänstedirektivet måste implementeras fullt ut. Det är viktigt att hålla i åtanke att tjänsters rörlighet påverkar andra verksamheter såväl inom tillverkningsindustrin som tjänstesektorn. 
  • Den cirkulära ekonomin är beroende av tjänsters fria rörlighet inom EU. Den behöver bygga på den inre marknaden och fungerande marknadslösningar.
  • Det behövs mer kunskap om hur den inre marknaden är implementerad och verkställd idag – nu saknas tyvärr både data och överblick. Kommissionen måste fullfölja sitt uppdrag som fördragets väktare och se till att kvarstående hinder undanröjs.
  • Den inre marknaden ger oss förhandlingskraft vid bilaterala handelsavtal – något som är viktigt att komma ihåg. Det är de facto världens största integrerade marknad, något vi alla måste värna och utveckla.
  • En framtida industristrategi bör bygga på den inre marknaden. Den inre marknaden är Europas kronjuvel och måste behandlas som sådan. Risken finns att konkurrensen på den inre marknaden urholkas genom uppluckrade statsstödsregler eller konkurrensrätt. Norden måste tillsammans med likasinnade försvara denna linje framöver. Ett hårt men mycket viktigt arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.