Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

NYHET Publicerad

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."

Lina Håkansdotter

"När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där", säger Lina Håkansdotter.

Den nya EU-kommissionen lade nyligen ett initiativ som handlar om att EU ska bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För att uppnå detta har de lagt fram ett åtgärdspaket som de kallar en europeisk grön giv. Syftet är att paketet ska bidra till att en hållbar grön omställning, till gagn för både invånare och näringsliv.

Men, vad säger då Svenskt Näringsliv om den gröna given? Vi ställde några frågor till Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.

Vad betyder initiativet?
– EU kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har uttalat att klimatfrågan är en av de högst prioriterade frågorna för EU framöver. Den gröna given är ett sätt att visa detta. Där har man samlat en rad initiativ som ska tas fram de närmsta åren inom området miljö, energi och klimat. De mest omtalade frågorna gäller EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet 2050, en klimatlag, en ambitionshöjning om klimatmålet till 2030 och en handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Vad innebär den gröna given för Sverige och det svenska näringslivet?
– Det finns flera akter i initiativet som är viktiga för svenska företag. Att det sätts ett långsiktigt mål om klimatneutralitet är en bra utgångspunkt för företagens strategiska beslut. Att den industristrategi som ska tas fram också kopplas ihop med klimatmålet är viktigt eftersom konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för att minska klimatutsläppen inom EU. Det ska tas fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi, något som vi på Svenskt Näringsliv tycker är bra eftersom det är särskilt viktigt med EU-baserade initiativ när det gäller detta område. Vi har ju stor handel inom den inre marknaden och gemensamma riktlinjer och krav är därför en förutsättning för att kunna sluta de tidigare linjära flödena.

Vad tycker Svenskt Näringsliv i frågan?
– Vi är positiva till att man från EU-håll vill ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Det handlar ju inte om att antingen uppnå minskade utsläpp eller ha en växande ekonomi, vi måste inom EU klara av båda två. I dagsläget är det fortfarande mycket oklart hur de konkreta förslagen kommer se ut, och det finns så klart risk att det kommer bli mer symbolpolitik än agerande. Vi vill också undvika ineffektiv politik, konkurrenskraften är avgörande. Det kommer att kosta mycket pengar att ställa om till klimatneutralitet – hur alla investeringar ska finansieras är långtifrån klart. Det finns också förslag om en ”rättvis omställningsfond” som ska fungera som en omfördelning av pengar, så att de länder som har långt kvar när det gäller utsläppsminskningar ska få hjälp. Det är självklart så att vi ska visa solidaritet inom EU, men det blir en balansgång eftersom förtroendet i de länder som gått före, som gjort sin läxa och som minskat sina utsläpp, måste upprätthållas. Det får inte bli de som betalar för dem som valt att ”ligga på soffan och inget göra”. När det gäller handlingsplanen för cirkulär ekonomi är vi positiva till många av de förslag som hittills har nämnts i den gröna given och i den färdplan som nyss varit ute på konsultation. Däremot är det oklart hur handlingsplanen ska synkroniseras med annan policy och regelverk – att detta sker på ett bra sätt är nödvändigt.

Vill Svenskt Näringsliv ändra på något i den gröna given?
– Det är ännu för tidigt att uttala sig om. Den gröna given kom ju från EU-kommissionen precis före jul. Den visar på en ambitionsnivå på området, men det finns inga konkreta direktivförslag eller dyligt ännu. Redan under våren ska förslag till en klimatlag komma; att denna sätter tydligt samband mellan konkurrenskraft och klimatmål är något vi efterfrågar. Industristrategin ska komma i mars, och här blir det också viktigt att peka ut företagens och näringslivets roll för att minska klimatutsläppen, både inom EU och utanför EU:s gränser. När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.