Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

NYHET Publicerad

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.

Digitala framtiden

– Vi har både möjligheter och medel att forma EU:s digitala framtid och anpassa den till den digitala tidsåldern, samt se till att den uppfyller sin faktiska funktion. Det finns en enorm potential på teknikområdet och i synnerhet vad gäller artificiell intelligens. Hållbara investeringar bör göras för att göra våra liv bättre och anpassa samhällets alla sektorer till den nya omställningen.

Så inledde Werner Stengg, ledamot i vice-kommissionär Vestagers kabinett, seminariet Europaperspektiv som handlade om EU:s teknologiska omvandling, AI:s och digitaliseringens påverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Detta ägde rum den 10 mars i Bryssel och arrangerades förutom av forskningsnätverket med samma namn som seminariets titel, också av Sveriges ständiga representation till EU, Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco.

Stengg kände sig hoppfull inför den nya digitala eran som EU och dess medlemsländer nu äntrar. Han menade att företagens intressen bör tillvaratas och betonade nödvändigheten av rättvisa och lika konkurrensvillkor. Det konsumenträttsliga perspektivet var också en viktig del att bejaka menade Stengg.

– I en tid med ständigt ökande onlinehandel är det viktigt att ge konsumenter samma rättigheter som vid fysiska köp. Konsumenterna måste kunna lita på den digitala världen när de handlar varor online. Därför kan det framöver bli aktuellt med rättsliga instrument för att säkerställa att AI används på rätt sätt.

Avslutningsvis riktade Stengg fokus på hur EU kan bygga upp en nödvändig infrastruktur som kan standardisera datarelaterade problem, men också ändra de juridiska oklarheter som råder idag.  Samtidigt menade han att näringslivet måste få hjälp med att anpassa sig digitalt.

– Det diskuteras nu att införa en investeringsfond på 100 miljoner euro i syfte att ge Europas små- och medelstora företag ekonomiska medel för en digital omställning.

På seminariet deltog även Lindy M Newlove-Eriksson från Försvarshögskolan och KTH. Hon talade om den fjärde industriella revolutionen utifrån sin egen forskning på området. Det fanns enligt Newlove-Eriksson ingen begräsning i vad framtidens teknologi kan erbjuda. Allt från förarfria fordon, AI on demand och medicinska operationer.

– Det finns goda skäl till den teknologiska optimism som präglar EU idag. Teknologi ses som en nyckelfaktor för fortsatt utveckling. Vi måste dock vara öppna med dess begränsningar och problem, bland annat kring hur makten centraliseras, men också hur den personliga integriteten kan påverkas.

Trots alla fördelar kring data finns det både interna och externa hot menade Newlove-Eriksson. Allt från hur information hanteras, lagras och sprids till hur digitala system och infrastruktur hotas av cyberattacker och hackers. Eriksson-Lowes egen analys av EU:s digitala politik var att den primärt fokuserade på desinformation, 5g-nät och cyberattacker och i mindre grad på AI, robotar och integrerad infrastruktur.

Mårten Blix från IFN, Institutet för Näringslivsforskning, fokuserade på digitalisering och rörlig beskattning. Han menade att digitaliseringen nu stöper om arbetsmarknaden och skapar nya arbetstillfällen, vilket i allra högsta grad påverkar vad som händer på skatteområdet.

– Vi måste göra något åt det faktum att produktivitetsnivån minskar i den industrialiserade delen av världen, vilket sätter krav på handling för en framtida tillväxt, sade Mårten Blix.

Pernilla Rendahl från den juridiska fakulteten vid Göteborgs universitet medverkade också vid seminariet och talade om beskattning av digitala tjänster. Hur vi ska säkra framtidens välfärd föranleds enligt Rendahl av frågan vad som är ett rättvist skattesystem

– Visst är det så att digitala storföretag betalar en mindre andel, men de betalar fortfarande mer än vad många vill göra sken av. Dels varierar beskattningen mellan olika digitala tjänster, sedan finns det diskussion kring om all skatt och moms verkligen inkluderas i uträkningarna, det gäller även kostnader för efterlevnaden av skatte- och miljölagstiftning.

Rendahl avslutade med att beröra frågan över hur vi kan nå en mer rättvis skattefördelning. Hon menade att vi måste kombinera värden som rättvisa, konkurrenskraft, integritet och hållbarhet i vår strävan efter en bättre skattepolitik för digitala tjänster.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.