Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

NYHET Publicerad

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.

Persson i Bryssel

Ordförande Fredrik Persson i samspråk med Europaparlamentariker.

Prosperity, people, planet, eller på svenska “välstånd, människor, planet” utgör titel och namn på de tre pelare som ligger till grund för BusinessEuropes förslag till EU:s agenda 2019-2024.

Programmet presenterades nyligen i Bryssel vid en middag med Europaparlamentariker från en majoritet av EU:s medlemsländer. Från Svenskt Näringsliv medverkade vd Jan-Olof Jacke och ordförande Fredrik Persson.

– Svenskt Näringsliv kommer framgent att förstärka sitt engagemang i internationella frågor och EU-frågor. Allt mer påverkansarbete sker i Bryssel och Svenskt Näringsliv vill vara där beslut fattas. BusinessEurope, som är en paraplyorganisation för näringslivsorganisationer i 35 länder, är en inflytelserik aktör i EU-sammanhang i vilken Svenskt Näringsliv är en engagerad medlem, säger Fredrik Persson.

Företagande är grunden för de tre pelarna; bara konkurrenskraftiga företag kan förse människor med jobb, som i sin tur genererar välstånd. Utan framgångsrika företag finns det inga möjligheter att få till stånd tekniska innovationer som stärker konkurrenskraften och hjälper oss att ta oss an klimatutmaningarna.

Därför, menar Fredrik Persson, måste den nya EU-kommissionen prioritera åtgärder som förbättrar villkoren för företagen.

– En sådan åtgärd handlar om den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden, som måste utvecklas ytterligare och fördjupas. Det ska inte vara svårt och krångligt att göra affärer inom EU, vilket det tyvärr emellanåt är i dag. Det finns en stor potential för våra medlemmar att växa men då måste EU-kommissionen också anstränga sig för att en gång för alla verkligen göra den inte marknaden till en gemensam handelsplats – så som den de facto är tänkt att vara.

Likaså är frihandeln med länder utanför unionen viktig. Vi måste bekämpa protektionism och få till stånd fler bi- och multilaterala handelsavtal. Likaså bör vi från näringslivet bli bättre på att utnyttja dem. Framöver bör avtalen göras mer lättanvända för små och medelstora företag.

En ny industristrategi för EU blir en stor fråga de kommande åren. Här är det av yttersta vikt att strategin ger unionens företag möjlighet att på lika villkor konkurrera med företag från Kina, Indien och andra större aktörer. Europa behöver en industristrategi med tydligt tillväxfokus som bygger på Unionens styrkor, såsom en väl fungerande inre marknad, tuff konkurrenslagstiftning och mer frihandel. Svenskt Näringsliv kommer att följa detta noggrant.

I dagarna kunde vi se Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl i en debattartikel tillsammans med LO:s och PTK:s respektive ordförande, där de varnade för att den nya EU-kommissionens planer att införa en europeisk minimilön – något som hotar den välfungerande svenska modellen. Detta härrör förstås från initiativet om den sociala pelaren, något både BusinessEurope och Svenskt Näringsliv varit skeptiska till från start.

– Enbart ett Europa med en stark ekonomi kan ge ett socialt hållbart Europa, därför gäller det att starta i rätt ände – och det är inte i den lagstiftande änden. Vi har en bra modell som riskerar att slås sönder om den sociala pelaren implementeras. Istället måste EU prioritera tillväxt för att medlemsstaterna ska ha råd att förstärka sina sociala skyddsnätet. Och då har vi ännu en gång att jobba mer med den inre marknaden, med frihandel och med andra konkurrenskraftsstärkande åtgärder, underströk Fredrik Persson.

Klimatet står högt på EU:s och likaså BusinessEuropes agenda. Organisationen tog i våras fram en vision för en framtida klimatpolitik och står bakom målet om att EU ska vara klimatneutralt till 2050. För att klara utmaningarna behövs smarta innovationer, och det är företagen och forskningen som står för dem. Klimatet är således ännu en anledning till att stärka förutsättningar för ett frodande näringsliv. Samtidigt ska EU vara tydlig i att klimatfrågan kräver ett starkt internationellt engagemang med globala lösningar. Klimatutmaningen tar inte hänsyn till nationella gränser och EU kan inte agera ensam utan bör öka sina ambitioner och insatser tillsammans och samordnat med andra länder och regioner, exempelvis genom Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Medlemsländerna måste implementera EU-direktiven på hållbarhetsområdet på liknande sätt och resurserna användas mer effektivt.

– Klimatfrågorna är en konkurrensfördel för europeiska liksom för svenska företag. Sverige är absolut med i täten och kan bidra med lösningar och spetsinnovationer som ger gagn åt både klimatet och våra företag, avslutar Fredrik Persson.

Text: Susanne Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.