Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

NYHET Publicerad

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.

EU

Det är centralt att tjänstemän och politiker på uppdrag i Bryssel förstår sitt uppdrag, att de representerar Sverige och inhämtar synpunkter från flera parter som påverkas av ett lagförslag och hur det slår mot svenska företag och svensk konkurrenskraft, anser EU-samordnare Sara Lowemark.

Bra och ändamålsenliga lagar gynnar alla, även företag. Sedan länge vet vi att mycket av den lagstiftning som gäller i Sverige faktiskt beslutas i Bryssel.

Men Sverige är inte tillräckligt aktiv i EU:s lagstiftningsarbete. Följden är bland annat sämre lagstiftning, onödigt komplicerade nationella regelverk, samtidigt som det uppstår problem med tolkning och tillämpning av förordningar, anser Svenskt Näringsliv i en rapport och kräver att arbetet blir tydligare och formaliseras.

Enligt Sara Lowemark, EU-samordnare, är det dags att flytta fram positionerna och markera hur viktig frågan är för Sverige. Tanken är att få en mer demokratisk och öppen arbetsprocess kring EU-lagstiftningen.

– Huvudskälet till den rådande situationen, är att det inte ställs samma krav på beredning och information i lagstiftningsarbetet på EU-nivå som i den nationella processen.

– Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent, säger Sara Lowemark.

Därför är det centralt att tjänstemän och politiker på uppdrag i Bryssel förstår sitt uppdrag, att de representerar Sverige och inhämtar synpunkter från flera parter som påverkas av ett lagförslag och hur det slår mot svenska företag och svensk konkurrenskraft, förklarar hon.

– I dagsläget finns ingen formaliserad struktur för hur man ska inhämta den här kunskapen.

För att vara en stark och trovärdig spelare på EU-nivå måste Sverige ha insikter om hur EU-lagstiftning påverkar vår konkurrenskraft och ha en tydlig position i förhandlingarna.

Eftersom Sverige inte är delaktiga i ett tidigt skede av beslutsprocesserna, så befarar Sara Lowemark att tjänstemän kan byta åsikt eller ståndpunkt när ny information kommer till.

– Hade tjänstemän och politiker haft en helhetsbild över hur ett lagförslag slår mot svenska företag från början, då hade man kunnat vara konsekvent och driva den linjen genom hela processen.

Flera av Sveriges grannländer har skapat strukturer för att få en mer aktiv roll i EU-förhandlingar och vid genomförandet av nya förordningar på hemmaplan.

I Danmark ges till exempel arbetsmarknadens parter, sakkunniga från utbildningsväsendet och myndigheter möjlighet att ge regeringen information hur nya EU lagar påverkar dansk konkurrenskraft.

– Aktörerna är med från början innan det blir dansk lag och ser till att de danska företagen inte missgynnas av nya EU- lagar.

Från svensk sida har man inte kommit lika långt. Regeringen har visserligen infört så kallade EU-sakråd, där bland annat arbetsgivarorganisationer är inbjudna att tycka till om lagförslag, men dessa ligger alldeles för sent i EU:s beslutsprocesser och ger små möjligheter att påverka.

– Dessutom är det arbete som läggs ner i samband med genomförandet av EU-lagstiftning här i Sverige oproportionerligt stort i relation till det utrymme till förändring som finns. 

Sara Lowemark menar att rapportens slutsatser är tydliga: samrådsformerna måste förtydligas och formaliseras.

– Det behövs nu ett tydligt politiskt ledarskap från högsta nivå i Regeringskansliet för att säkerställa insyn, delaktighet och inflytande för berörda aktörer i ett tidigt stadium av EU-processerna, säger hon.

Svenskt Näringslivs fem förslag:

 • Etablera kvalitetsprinciper som vägleder EU-arbetet och skapa ett forum för diskussion och råd kring genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning.
   
 • Förtydliga att myndigheterna deltar i EU-arbetet som företrädare för Sverige.
   
 • Inrätta stående beredningsgrupper som möjliggör ett reellt kunskapsutbyte om EU-förslagen.
   
 • Håll ihop lagstiftningskedjan genom ökat samarbete mellan olika funktioner.
   
 • Stärk utformning och innehåll i regeringens faktapromemorior.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.