Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

NYHET Publicerad

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.

SPN 11 oktober 2017
SPN 11 oktober

För att diskutera dessa aktuella frågor organiserade Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, ett seminarium i Bryssel. Bland paneldeltagarna fanns europaparlamentarikern Fredrick Federley, (c), Anna-Lena Bohm, ordförande för Businesseuropes SME-kommitté och VD för Uniguide, William Echikson, chef för tankesmedjan CEPS Digital Forum och Joanna Lopatowska, ansvarig för konsumentfrågor vid Eurocommerce

Presentationerna och diskussionerna på seminariet kretsade kring regleringen på den inre marknaden, integritet och konsumentrelationer. Deltagarna var överens om att företag i Europa ofta lider av överreglering och en fragmenterad inre marknad. Man efterlyste också en bättre balans mellan konsumentskydd och ett regelverk som stödjer utvecklingen av nya tjänster och företag.

Fredrick Federley startade diskussionen genom att ge exempel på hur digitaliseringen och nya trender påverkar vår vardag. Han frågade sig om det politiska ramverket var anpassat till dagens och morgondagens förutsättningar. Han tog också upp frågan om behovet av att skapa en europeisk sökmotor.

- Frågan är inte om vi behöver en europeisk Google eller inte. Men skulle en europeisk konkurrent till Google se dagens ljus och vi inte har skapat en verklig inre marknad i Europa, kommer ”detta barn kommer aldrig lämna vaggan”, sa han.

Anna Lena Bohm betonade inledningsvis i sitt inlägg behovet av förtroende mellan företag och konsumenter.

- Individer och företag är alltmer uppkopplade. Att handla, sköta sina bankaffärer och kontakter med myndigheter online, har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta ställer nya och större krav på hur data hanteras. Konsumenter förväntar sig säkerhet. Att bygga förtroende därför är viktigt. Samtidigt ser vi att överreglering ofta är ett problem för näringslivet. EU:s inre marknad är dessutom fortfarande fragmenterad. Företag verksamma inom EU måste tillämpa 28 olika regler eller standarder t.ex. vad gäller märkning eller momsregler för olika tjänster och produkter. Vad politiken måste fokusera på, oavsett om vi talar om den inre marknaden eller den digitala inre marknaden, är att fortsätta att riva ner regelhinder på den inre marknaden och att se till att reglerna är lätta att förstå och tillämpa för små och medelstora företag, sade hon.

Joanna Lopatowska tog i sitt inlägg upp hur konsumentbeteendet har förändrats.

- Vi ser stora förändringar av konsumentbeteendet. E-handeln ökar kraftigt. Hälften av alla konsumenter gör sina inköp via mobila enheter. Sociala nätverk och sökmotorer har tagit över traditionell marknadsföring. Amazon är nu den viktigaste sökmotorn för produkter. Endast 20% av konsumenterna vänder sig direkt till återförsäljarens egen webbplats. Samtidigt som människor föredrar mer personlig marknadsföring vill de inte känna sig spårade av internetjättar. Skyldigheterna för företag vad gäller integritet och överföring av personuppgifter har ökat. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka tilliten hos konsumenterna, sade Joanna Lopatowska.

William Echikson, höll med om att överreglering och fragmenteringen av den inre marknaden var ett problem. Han menade att Europa borde vara mer optimistiskt och mer fokusera på möjligheter, än på att innovationer och nya metoder att göra affärer stör existerande modeller.

- Europas konsumenter verkar värdera konsumentskydd högre bekvämlighet. Detta återspeglas också i lagstiftningen. Den nyligen antagna dataskyddsförordningen, GDPR, vilken också borde vara tillräcklig, har följts av ny lagstiftning om e-integritet: Detta förslag riskerar nu att skapa ett nytt lager av motsägelser och komplexitet. Att sätta skyddsregleringar främst undergräver fördelarna med digitalisering och riskerar att driva bort nya och innovativa företag från Europa. Fragmenteringen av den inre marknaden är ett annat problem eftersom det hindrar företag i Europa från att nå sin fulla potential. Till exempel hindras tjänster som Skype och Netflix av 28 olika nationella bestämmelser om telefonitjänster och audiovisuellt innehåll, avslutade han.

Seminariet leddes av Fredrick Federley (c) ordförande i SPN och samlade cirka 40 deltagare från EU-institutioner, företag, företagsorganisationer och NGO.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.