Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

NYHET Publicerad

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.

SPN 11 oktober 2017
SPN 11 oktober

För att diskutera dessa aktuella frågor organiserade Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, ett seminarium i Bryssel. Bland paneldeltagarna fanns europaparlamentarikern Fredrick Federley, (c), Anna-Lena Bohm, ordförande för Businesseuropes SME-kommitté och VD för Uniguide, William Echikson, chef för tankesmedjan CEPS Digital Forum och Joanna Lopatowska, ansvarig för konsumentfrågor vid Eurocommerce

Presentationerna och diskussionerna på seminariet kretsade kring regleringen på den inre marknaden, integritet och konsumentrelationer. Deltagarna var överens om att företag i Europa ofta lider av överreglering och en fragmenterad inre marknad. Man efterlyste också en bättre balans mellan konsumentskydd och ett regelverk som stödjer utvecklingen av nya tjänster och företag.

Fredrick Federley startade diskussionen genom att ge exempel på hur digitaliseringen och nya trender påverkar vår vardag. Han frågade sig om det politiska ramverket var anpassat till dagens och morgondagens förutsättningar. Han tog också upp frågan om behovet av att skapa en europeisk sökmotor.

- Frågan är inte om vi behöver en europeisk Google eller inte. Men skulle en europeisk konkurrent till Google se dagens ljus och vi inte har skapat en verklig inre marknad i Europa, kommer ”detta barn kommer aldrig lämna vaggan”, sa han.

Anna Lena Bohm betonade inledningsvis i sitt inlägg behovet av förtroende mellan företag och konsumenter.

- Individer och företag är alltmer uppkopplade. Att handla, sköta sina bankaffärer och kontakter med myndigheter online, har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta ställer nya och större krav på hur data hanteras. Konsumenter förväntar sig säkerhet. Att bygga förtroende därför är viktigt. Samtidigt ser vi att överreglering ofta är ett problem för näringslivet. EU:s inre marknad är dessutom fortfarande fragmenterad. Företag verksamma inom EU måste tillämpa 28 olika regler eller standarder t.ex. vad gäller märkning eller momsregler för olika tjänster och produkter. Vad politiken måste fokusera på, oavsett om vi talar om den inre marknaden eller den digitala inre marknaden, är att fortsätta att riva ner regelhinder på den inre marknaden och att se till att reglerna är lätta att förstå och tillämpa för små och medelstora företag, sade hon.

Joanna Lopatowska tog i sitt inlägg upp hur konsumentbeteendet har förändrats.

- Vi ser stora förändringar av konsumentbeteendet. E-handeln ökar kraftigt. Hälften av alla konsumenter gör sina inköp via mobila enheter. Sociala nätverk och sökmotorer har tagit över traditionell marknadsföring. Amazon är nu den viktigaste sökmotorn för produkter. Endast 20% av konsumenterna vänder sig direkt till återförsäljarens egen webbplats. Samtidigt som människor föredrar mer personlig marknadsföring vill de inte känna sig spårade av internetjättar. Skyldigheterna för företag vad gäller integritet och överföring av personuppgifter har ökat. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka tilliten hos konsumenterna, sade Joanna Lopatowska.

William Echikson, höll med om att överreglering och fragmenteringen av den inre marknaden var ett problem. Han menade att Europa borde vara mer optimistiskt och mer fokusera på möjligheter, än på att innovationer och nya metoder att göra affärer stör existerande modeller.

- Europas konsumenter verkar värdera konsumentskydd högre bekvämlighet. Detta återspeglas också i lagstiftningen. Den nyligen antagna dataskyddsförordningen, GDPR, vilken också borde vara tillräcklig, har följts av ny lagstiftning om e-integritet: Detta förslag riskerar nu att skapa ett nytt lager av motsägelser och komplexitet. Att sätta skyddsregleringar främst undergräver fördelarna med digitalisering och riskerar att driva bort nya och innovativa företag från Europa. Fragmenteringen av den inre marknaden är ett annat problem eftersom det hindrar företag i Europa från att nå sin fulla potential. Till exempel hindras tjänster som Skype och Netflix av 28 olika nationella bestämmelser om telefonitjänster och audiovisuellt innehåll, avslutade han.

Seminariet leddes av Fredrick Federley (c) ordförande i SPN och samlade cirka 40 deltagare från EU-institutioner, företag, företagsorganisationer och NGO.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.