Hur bör statens FoU-budget allokeras?

RAPPORT Publicerad
Hur_bor_statens_FoU-budget_allokeras.pdf

Tack vare ökad frihet och marknadsliberala reformer har kunskap, teknologi och innovationer varit avgörande faktorer för tillväxt och välstånd ända sedan andra halvan av 1800-talet.

Statliga interventioner inom området motiveras av att företagen på en fri marknad investerar mindre i forskning och utveckling än vad som är samhälleligt optimalt. Det offentliga har därmed en viktig roll i att finansiera samhällsnyttig FoU. En viktig följdfråga är hur detta ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt?

I föreliggande rapport undersöks vad forskningslitteraturen säger om hur staten bör allokera sin FoU-finansiering för att maximera den samhälleliga nyttan. Rapporten är en sammanställning av både teoretiska argument och vad eventuella empiriska studier kommit fram till.

Den statliga FoU-budgeten låg på närmare 38 miljarder kr år 2017 eller knappt fyra procent av statsbudgeten. Det är sammantaget ett mycket stort offentligt åtagande. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag i diskussionen kring effektiviteten i de statliga FoU-satsningarna i allmänhet och styrning och resurstilldelning till svenska lärosäten i synnerhet.

Författare