Mer frihandel, inte protektionism

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen slår vakt om frihandeln i sin handelspolitiska deklaration. För svenska företag är det viktigt med en fortsatt liberalisering av handeln och att hejda protektionistiska strömningar.

Regeringens handelspolitiska deklaration den 4 mars slår fast att Sverige ska fortsätta sitt försvar av frihandel. Det är mycket välkommet. Sverige får inte avvika från sin frihandelslinje, då hotar ekonomisk stagnation.

Under de hundra åren mellan 1870 och 1970 hade Sverige tillsammans med Japan den högsta tillväxten i världen. Båda länderna tog sig från fattigdom till välstånd genom investeringar och handel med andra länder. Detta var möjligt genom att företagen kunde växa genom export och investeringar i andra länder, samtidigt som man kunde importera råvaror, komponenter, maskiner och annat man behövde. Det finns en bred politisk enighet i Sverige om värdet av ökad frihandel, och det är mycket viktigt att denna enighet består över parti- och blockgränserna.

Sverige är ett av de mest utlandsberoende länderna i världen. Över hälften av alla varor och tjänster som framställs i Sverige säljs utomlands, och nästan hälften av allt vi förbrukar kommer utifrån. Små länder som Sverige är mer beroende av frihandel än stora länder för att uppnå välstånd.

Vår samlade varu- och tjänstehandel (export och import) motsvarar mer än 90 procent av vår BNP, det vill säga alla varor och tjänster som produceras i Sverige. Vårt handelsberoende är nästan fyra gånger så stort som till exempel USA:s. Därför behöver vi en öppen världshandel och stabila regelverk. Intäkterna i handeln används förutom till att betala vår import också till att betala utlandsskulder eller till investeringar utomlands. Bland annat lägger vi svenskar ner totalt sett dubbelt så mycket på utlandsresor som utlänningar gör av med i Sverige. Förenklat kan man därför säga att vår export av varor betalar för våra utlandssemestrar.

Fördelarna med frihandel är uppenbara:

  • Ekonomisk tillväxt – För att hela näringslivet ska fungera är det viktigt att företagssektorn är livskraftig och utvecklas i konkurrens. Frihandeln ökar konkurrensen och är därmed en förutsättning för större effektivitet.
  • Konsumentintresset – Konkurrens leder till lägre priser och bättre utbud för konsumenterna – både för enskilda människor och företag.
  • Ökad innovation – Frihandel ökar incitamenten för att utveckla ny teknik och nya produkter. Idéer och teknik sprids.
  • Större öppenhet – En öppen och fri handel i konkurrens gör att fler kan delta på lika villkor. Regelsystemen kan bli mer för¬utsägbara och transparenta.

Handelsminister Ewa Björling höll den 4 mars ett anförande i riksdagen där regering¬ens principiella linje i handelspolitiken lades fast. Deklarationen bekräftar en politik som de flesta riksdagspartier varit i stort sett överens om i många år. Talet innehöll både stort och smått och avsåg uppenbarligen att tillfredställa många intressen.

Bland annat kan det vara svårt att se vilket av de många spåren som regeringen faktiskt prioriterar. Det är naturligt för en politisk deklaration men det viktiga är dock att Sveriges traditionella linje som en mycket stark försvarare av frihandeln består. Ur näringslivets perspektiv är det principiellt viktigt att kunna notera:

  • tonvikten på behovet av multilaterala (flerstats-) avtal,
  • behovet av mer liberalisering av handeln,
  • insikten att våra viktigaste handelspartner finns i Europa,
  • faran för nya protektionistiska åtgärder och behovet av att förklara hur världseko¬nomin hänger ihop med vår egen tillväxt och välfärd,
  • behovet av bättre ekonomiska relationer med de snabbväxande länderna, framför allt i Asien,
  • behovet av stärkt samarbete mellan EU och USA på det handelspolitiska området.

Regeringens deklaration är i huvudsak positiv men tämligen skissartad. Där finns mycket lite av strategiska resonemang om hur vi bör sköta handelspolitiken på lång sikt. Den så kallade Doha-rundan om ett nytt multilateralt avtal inom ramen för WTO går mot en osäker framtid. Det är bra att stödet för de förhandlingarna är obrutet så länge det finns en chans till framgång.

Regeringen synes ha en alltför stark tro på snabba framsteg i de bilaterala frihandelsavtal som EU-kommissionen försöker uppnå med bland annat Sydkorea och Indien. Visserligen vore sådana avtal bra för företagen, men ur näringslivets synvinkel vore det lika ändamålsenligt att också lägga resurser på mer närliggande eller redan utvecklade marknader där resultaten kan komma snabbare, till exempel Kanada. Vi hoppas därför att regeringen kommer att ge kraftfullt stöd till EU:s förhandlingar om ett avtal med Ukraina. Om Doha-rundan misslyckas måste man också börja fundera på om det inte vore önskvärt med ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

En påtaglig svaghet i deklarationen är att den inte med ett enda ord nämner de krav som kommer från flera håll på att införa så kallade koldioxidtullar på varor som producerats utan¬för EU. En sådan utveckling skulle kunna bli katastrofal för det internationella handelssystemet, om man inte först har ett rimligt heltäckande internationellt avtal om hur utsläppen av växthusgaser ska hanteras. Ensidigt införda koldioxidtullar eller andra liknande åtgärder från EU:s sida skulle med säkerhet leda till en kraftfull negativ spiral av handelspolitiska åtgärder och motåtgärder, helt enkelt ett handelskrig. Ingen skulle tjäna på en sådan konflikt. Regeringen måste därför komma till klarhet om hur den avser att möta den utmaningen.

Svenskt Näringsliv stöder konsekvent frihandel, som är en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa sätt. Detta är även avgörande för att Sverige ska kunna återta en topposition i den internationella välståndsligan.

Skyddstullar i andra länder hindrar svenska företags marknadstillträde och är därför negativa för företagens export. Skyddstullar för import till Sverige och övriga EU gör att insatsvaror och tjänster blir dyrare för företagen i Sverige, så att de i sin tur förlorar konkurrenskraft. På sikt vill vi därför avskaffa alla tullar och andra hinder i världshandeln. Detta bör framför allt ske i WTO, så att handelshindren avskaffas i andra länder. Om detta inte är möjligt, bör EU sluta frihandelsavtal med så många länder och ländergrupper som möjligt. Dessa avtal bör dock ses som steg på vägen till ett nytt multilateralt avtal inom WTO.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.