Infrastruktur och transporter för företagande och jobb

RAPPORT Publicerad
Infrastruktur_och_transporter_for_foretagande_och_jobb.pdf

Sverige är ett relativt stort och glesbefolkat land som är starkt beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi ska fungera måste människor smidigt, hållbart och kostnadseffektivt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser och varor och tjänster flöda så fritt som möjligt. Ett modernt och väl fungerande system av transportinfrastruktur är en nödvändighet för att Sverige ska stå starkt i den allt tuffare internationella konkurrensen.

Det svenska transportinfrastruktursystemet har idag en hel del kapacitetsproblem och är i många delar gammalt och slitet. Dessa problem och brister skapar stora kostnader för näringslivet och påverkar i förlängningen företagens förmåga att växa och anställa. Detta i sin tur påverkar vårt välstånd.

Detta inspel till regeringens kommande infrastrukturproposition består av analyser och ett flertal förslag på en transport- och infrastrukturpolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv, fler jobb och högre välstånd. Några av förslagen är:

 • Utifrån det upprustningsbehov som finns i befintligt system, bör anslagen till drift och underhållsåtgärder på väg och järnväg höjas väsentligt under kommande planperiod.
 • Drift-, underhålls- och trimningsinsatser bör prioriteras framför stora nyinvesteringar.
 • Trafikverkets kunskap om järnvägens status bör stärkas. Utveckla en Nationell underhållsplan. Staten bör lägga grunden för ett mer effektivt och innovativt underhållsarbete, men inte utföra järnvägsunderhållet i egen regi.
 • Ett Infrastrukturråd bör inrättas för att granska transportpolitikens måluppfyllelse,planeringens transparens samt utveckling och tillämpning av samhällsekonomiskakalkyler.
 • Åtgärder som ökar kapacitet och framkomlighet för näringslivets transporter bör tidigareläggas genom att påskynda slutförandet av centrala stråkprojekt som pekats ut men inte färdigställts. Sambanden mellan internationell och nationell infrastrukturplanering bör bli tydligare.
 • Utvecklingen av tillväxtregionernas infrastruktur och transporter bör inriktas mot att stärka pendlingsmöjligheterna och förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.
 • Attraktiviteten hos stadskärnor och dess trafikmiljöer bör stärkas genom förbifarter och ringleder för vägtrafiken, bättre möjligheter för cykling och en fungerande citylogistik.
 • Regeringens ambition bör fortsättningsvis vara att garantera en framtida tillräcklig kapacitet på Arlanda. En nationell flygstrategi behövs men planerna på en flygskatt bör skrotas.
 • Regeringen bör konkretisera hur och på vilket sätt alternativa finansieringsformer kan omsättas i infrastrukturinvesteringar som ett komplement till statens grundläggande finansieringsansvar.
 • Ett Nationellt råd för vägtrafikens klimatanpassning bör inrättas.
 • Regeringen bör ta ett samlat grepp över det totala skatte- och avgiftsuttaget inom transportsektorn. En samlad översyn bör genomföras för att klargöra transportskatteras användning och effekterna på den svenska konkurrenskraften.

Författare