Transportpolitisk slagsida hotar mobilitet och konkurrenskraft

NYHET Publicerad

DEBATT Regeringens mål är att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen. Som långsiktig vision är det rätt och riktigt. Transportsektorn har en viktig roll i detta. Men regeringens transportpolitik präglas av en rad utspel och åtgärder där totaleffekten är svår att överblicka. Att förstå hur det ska bidra till jobb och välfärd i hela Sverige är ännu svårare.

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas, vice vd.

Mattias Dahl

Mattias Dahl, VD, Transportföretagen.

Foto: Fotograf Björn Mattisson

Svensk transportpolitik håller på att få en farlig slagsida. Vi riskerar att gå vilse i en snårskog av kostnadsdrivande förslag som hotar samhällets mobilitet och näringslivets konkurrenskraft. I slutänden riskeras tillväxt och välfärd, till priset av en dyr och närmast obefintlig klimatnytta.

Under senare tid har regeringen presenterat en rad initiativ för en fossilfri transportsektor. Gemensamt för dem alla är att transporter uteslutande betraktas som en utsläppskälla, inte som en nödvändig del av människors och företags vardag och verksamhet.

Miljömålsberedningen har i sitt slutbetänkande föreslagit ett mycket tufft mål för transportsektorns klimatutsläpp: Vägtransporterna ska på 14 år bli i det närmaste fossilfria. Detta trots expertutlåtanden från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet som har pekat på bristande kostnadseffektivitet och svårigheterna för Sverige att kunna gå så exceptionellt långt ”före” resten av Europa. 

Utöver detta ska Energimyndigheten ta fram en strategi för att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Även Trafikverket har fått i uppdrag att ”redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser”.

Parallellt med detta pågår utredningar om en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar och hur en skatt på flygresor ska införas. Regeringen har infört en ny modell för automatiska, årsvisa och kraftiga skattehöjningar på bensin och diesel. Banavgifterna på järnvägen ökar kraftigt år efter år. Ett kostnadsdrivande svavelkrav för marint bränsle har införts.

Begreppet ”det transportsnåla samhället” återkommer i debatten med skiftande innebörd. Exempelvis ansåg regeringens analysgrupp för grön omställning och konkurrenskraft att all transportplanering bör utgå ifrån begreppet ”avoid”, det vill säga hur transportbehovet ska undvikas.

Att minska utsläpp och energiförbrukning per resa eller per godstransport är rätt. Men det är något helt annat än att ifrågasätta den totala volymen transporter. Den måste bestämmas av medborgarnas och näringslivets transportbehov. 

Näringslivet arbetar på olika sätt för att minska transporternas klimatpåverkan. Givet klimatfrågans angelägenhet är det viktigt att arbeta strukturerat med att minska sektorns utsläpp. Omställningen är komplex och berör många samhällsaktörer. Utmaningen för en handelsberoende och konkurrensutsatt nation är att alla trafikslag måste utvecklas och effektiviseras för att främja ökad mobilitet och handel samtidigt som klimatavtrycket minskar. Vi menar att följande punkter är centrala:

1. Tänk om och avstå från ett detaljerat och samhällsekonomiskt ineffektivt utsläppsmål för transportsektorn. Lyssna på expertisen. Lägg inte fast ett mål som förutsätter en rad åtgärder utanför sektorns egen kontroll och som bygger på att förhindra, oavsett orsak, en ökad transportvolym.

2. Fortsätt stimulera den positiva utvecklingen som redan sker. Fortsätt introduktionen av hållbara och konkurrenskraftiga biodrivmedel. Stimulera energieffektivisering och teknikutveckling inklusive elektrifiering, både gällande fordonsutveckling och logistik. Stimulera inköp av energieffektiva fordon.

3. Var drivande i internationella sammanhang. Skärpta krav på internationell nivå ökar förutsättningarna för Sverige att nå sina ambitioner och skapar en större global klimatnytta. EU-krav för fordon och ett globalt utsläppshandelssystem för flyget är två centrala processer.

4. Bilda ett nationellt råd för minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Förebild bör vara arbetet med trafiksäkerhet. Alla berörda aktörer ska medverka och arbeta utifrån väl definierade och analyserade etappmål. Skapa den breda plattform som krävs för att uppnå en fossilfri transportsektor som tar hänsyn till samhällets transportbehov.

Transporter är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor. Samtidigt bidrar de till klimatförändringarna. Transportsektorns klimatarbete kan dock inte bygga på tro och orealistiska förhoppningar. Endast med en bred samsyn och samverkan löser vi transporternas klimatutmaning.

Mattias Dahl, VD, Transportföretagen

Bertil Moldén, VD, BIL Sweden

Caroline af Ugglas, vice VD, Svenskt Näringsliv

Debattartikeln publicerades i SvD Näringsliv 21/7.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.