Påtryckningar, hot och konflikter på svensk arbetsmarknad

RAPPORT Publicerad

Ur ett historiskt perspektiv har det varit relativt få strejkdagar i Sverige de senaste åren. Men antalet strejkdagar är ett alltför begränsat mått för att fånga hur fredlig och väl fungerande arbetsmarknaden är. För arbetsgivare innebär även andra stridsåtgärder betydande problem – utan att det syns i konfliktstatistiken.

I skriften I den svenska modellens utmarker framgår hur det på dagens arbetsmarknad finns fackförbund som på ett utstuderat sätt utnyttjar konfliktreglerna. Stridsåtgärder kan drabba företag som inte ens är inblandade i den egentliga konflikten. Fackförbund kan använda konfliktvapnet för att tvinga fram avtal med ett olagligt innehåll. Maskningsaktioner är inte tillåtna men används likafullt som stridsåtgärd. Fackförbund utan kollektivavtal och fredsplikt utnyttjar den svenska modellen för rättstvister eller för politiska strejker.

Förtroendet mellan parterna på arbetsmarknaden utsätts idag för större påfrestningar än vad som är känt. De konflikter som skildras i skriften visar att det behövs en diskussion om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar – och borde fungera.

Författare