Det ekonomiska läget – december 2016

RAPPORT Publicerad

KONJUNKTURRAPPORT

Det_ekonomiska_laget_dec.pdf

Den globala tillväxten fortsätter att utvecklas svagt både 2016 och 2017. Europa återhämtar sig gradvis, till stor del drivet av den mycket expansiva penningpolitiken. Den amerikanska ekonomin har utvecklats svagare än förväntat och tillväxten för 2016 blir med största sannolikhet lägre än i euroområdet för första gången på länge. Federal Reserve fortsätter att höja styrräntan i långsam takt medan ECB ligger kvar med extremt låga räntor under lång tid framöver. De globala riskerna för den framtida utvecklingen är större än på länge. Osäkerheten är stor, både på det politiska och ekonomiska området. Världshandelns inbromsning och nya hot mot frihandeln, en svag produktivitetsutveckling och höga skuldnivåer i många av världens länder är oroväckande och kan få stor negativ effekt på världsekonomin.

Sverige har förlorat exportmarknadsandelar under 2000-talet. Under 2015 och 2016 bedöms Sverige återta en del marknadsandelar, delvis drivet av en svagare krona som gynnar exportföretagen. 2017 förväntas exportmarknaden växa snabbare än svensk export varvid vi återigen förlorar marknadsandelar. Nettoexportens samlade bidrag till BNP-tillväxten under 2016 och 2017 bedöms bli litet. Däremot ökar nettoexporten långsammare än övriga komponenter i försörjningsbalansen vilket gör att nettoexportens andel av BNP sjunker något.

Tillväxten i svensk ekonomi drivs även fortsättningsvis av inhemsk efterfrågan. Offentlig konsumtion fortsätter att växa i god takt medan tillväxten i hushållens konsumtion saktar in något. Det osäkra omvärldsläget påverkar både hushåll och företag negativt i och med att en del investeringsbeslut skjuts på framtiden. Sammantaget innebär detta en BNP-tillväxt på 3,4 procent 2016 och 2,3 procent 2017.

Sysselsättningen fortsätter att växa, men eftersom arbetskraften växer nästa i samma takt kommer arbetslösheten endast att sjunka marginellt. Den tudelade arbetsmarknaden med dålig matchning och en stor andel av de arbetslösa som saknar den kompetens som företagen efterfrågar innebär att arbetslösheten inte kan sjunka särskilt mycket under sin jämviktsnivå. För helåret 2017 bedöms arbetslösheten bli 6,8 procent.

Kronan kommer att vara relativt svag under prognosperioden och den svenska penningpolitiken förblir mycket expansiv. Trots att inflationen gradvis stiger kommer det mot slutet av 2017 dock fortfarande vara en bit kvar till Riksbankens inflationsmål på två procent. KPIF-inflationen blir 1,4 procent 2016 och 1,7 procent 2017.

Den regionala konjunkturbilden överensstämmer med vår syn på svensk konjunktur för riket som helhet. De regioner med stor andel varuproduktion är nu mer positiva till utvecklingen, vilket till stor del har att göra med den relativt svaga kronan. Den inhemska efterfrågan, som är mera beroende av tjänstesektorerna, förväntas bli något mer dämpad än tidigare. Detta har föranlett de nedreviderade framtidsutsikterna för regioner med mycket tjänsteproduktion.

Författare