Det ekonomiska läget – Juni 2017

RAPPORT Publicerad
Det_ekonomiska_laget_juni_2017.pdf

Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på fortsatt god konjunktur men också att Sverige har uppenbara strukturella problem.

Svensk ekonomi växer i god takt under 2017 och 2018, tillväxten väntas uppgå till 2,4 procent under båda åren. Tillväxten ändrar delvis karaktär, en starkare konjunktur i Europa gör att exporten bidrar mer till BNP än tidigare.

Trots högkonjunkturen förbättras inte arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar men arbetslösheten vänder uppåt under nästa år, vilket förklaras av att allt fler asylsökande kommer ut på arbetsmarknaden.

Det beror på att problemen med den tudelade arbetsmarknaden är inte konjunkturella utan strukturella.

Trumps protektionistiska politik, Brexit och obalanserna i det europeiska banksystemet är riskfaktorer. Den risk för Sverige som det talats mest om, hushållens stigande skulder och risk för prisfall på bostäder, bedöms emellertid som liten. Efterfrågetrycket på bostadsmarknaden är stort och uppgången i marknadsräntorna väntas bli långsam och utdragen.

Företagens växande problem med att hitta rätt arbetskraft bedöms vara den starkaste bromsen för svensk tillväxt framöver. Fler än tre av fyra företag upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens. Dessa problem på arbetsmarknaden förstärks av bostadsbrist i tillväxtregioner, och otillräcklig infrastruktur.

Sverige klarar sig bra på många sätt men Sveriges strukturella problem blir alltmer uppenbara. Det gäller bland annat reformera arbetsmarknaden, infrastrukturen och bostadsmarknaden. Stora grupper hamnar helt utanför och företag som vill anställa hittar inte rätt kompetens.

Författare