Det ekonomiska läget – Maj 2016

RAPPORT Publicerad
Konjunkturrapport_maj.pdf

Svensk ekonomi växer i god takt – BNP förväntas öka med 3,9 % 2016 och 2,6 % 2017. Exportutvecklingen blir bättre än de senaste åren och även offentlig konsumtion ökar snabbare än normalt. Fortfarande är det dock privat konsumtion som starkast driver svensk tillväxt. Arbetslösheten faller långsamt men ligger fortfarande strax under 7 % vid prognosperiodens slut.

Tillväxten i den globala ekonomin ökar 2016 och 2017 men samtidigt finns stora osäkerheter i form av Brexit, oljeprisutvecklingen och flyktingkrisen som måste betraktas som nedåtrisker.

Sverige har uppenbart strukturella problem som tenderar att hålla tillbaka tillväxten. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden tilltar och företagen får svårare att hitta rätt kompetens. En bidragande orsak till detta är den dåligt fungerande bostadsmarknaden. Totalt 61 % av företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel har upplevt rekryteringsproblem det senaste året och av dessa är det 31 % som uppger bostadsbrist som en bidragande orsak.

Arbetsmarknaden tenderar också att bli mer tudelad med växande grupper som hamnar helt utanför. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar krävs det 460 000 nya jobb till 2020 för att Sverige skall nå EU:s lägsta arbetslöshet.

Författare