Konjunkturen har nått sin kulmen och problemen på arbetsmarknaden tilltar

PRESSMEDDELANDE Publicerad

KONJUNKTURRAPPORT Den globala ekonomin utvecklas fortsatt svagt under 2016 och 2017. Hoten mot den framtida globala utvecklingen är stora och det finns betydande risker för en påtagligt sämre utveckling framöver. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos.

Svensk tillväxt nådde sin kulmen 2015 och har sedan dess mattas av. Den fortsatt svagare tillväxten under 2017, kombinerat med en stor befolkningsökning, gör att tillväxten i BNP per capita blir låg och under ett historiskt genomsnitt.   

– Det finns dessutom större globala risker än på mycket länge, påpekar Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi. Det finns risker för ökad protektionism och många länder är högt skuldsatta. Dessutom har produktivitetstillväxten saktat in betänkligt. Inte minst gäller detta Sverige.

Främst är det inhemsk konsumtion, både privat och offentlig, som drar tillväxten i Sverige. Svensk export utvecklas svagt, trots en svag kronkurs. Sverige har problem med sin internationella konkurrenskraft.

Sverige har tappat marknadsandelar, vår export har vuxit 8 procentenheter mindre än vår exportmarknad det senaste decenniet. Det konkurrensutsatta näringslivets höga löneökningar i relation till produktivitetstillväxten är troligtvis en av förklaringarna till de förlorade exportmarknadsandelarna. Just nu gynnas vi av en svag krona, men bedömningen är att vi kommer att fortsätta tappa marknadsandelar när kronkursen stärks.

– Mest oroande är arbetsmarknaden. Arbetslösheten planar nu ut kring 7 procent. Men genomsnittssiffran säger inte längre så mycket om verkligheten. För inrikes födda svenskar i arbetsför ålder är arbetslösheten nere på mycket låga nivåer samtidigt som stora grupper inte kommer in. Arbetslösheten bland utrikes födda ligger i genomsnitt på över 15 procent. Tudelningen av arbetsmarknaden har bara ökat över tiden och kommer att fortsätta att öka om inga strukturreformer genomförs, säger Bettina Kashefi.