Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

RAPPORT Publicerad

DET ÄR MED HJÄLP AV EN STARK OCH VÄLUTBILDAD LÄRARKÅR, MED LÄRARE SOM TRIVS OCH FÅR MÖJLIGHETER ATT UTVECKLAS I YRKET, SOM RESULTATEN I SKOLORNA KAN LYFTAS. HUR LÄRARNA SER PÅ LEDARSKAPET I SKOLAN OCH MÖJLIGHETERNA ATT UTÖVA SITT YRKE SPELAR DÄRFÖR STOR ROLL FÖR KVALITETEN I UNDERVISNINGEN.

Rapport_Vad_tycker_lararna_webb_180228.pdf

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är med hjälp av en stark och välutbildad lärarkår, med lärare som trivs och får möjligheter att utvecklas i yrket, som resultaten i skolorna kan lyftas. Hur lärarna ser på ledarskapet i skolan och möjligheterna att utöva sitt yrke spelar därför stor roll för kvaliteten i undervisningen.

Svenskt Näringsliv har gett Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics, Institutet för Näringslivsforskning samt European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform i uppdrag att undersöka hur lärarnas attityder och omdömen om ledarskapet i kommunala och fristående grundskolor – samt i fristående skolor med olika ägandeformer – skiljer sig åt.

Analysen omfattar alla grundskolor som deltog i Skolinspektionens skolenkät mellan vårterminen 2015 och höstterminen 2017, vilket innebär att de flesta kommunala och fristående skolorna i landet inkluderas.

Frågorna rör bland annat rektorns pedagogiska ledarskap och utveckling av utbildningen, hur betygsättning och bedömning av kunskaper fungerar och möjligheter till anpassning och kollegialt lärande. I undersökningen rensas effekterna av skolornas elevsammansättning bort för att göra skolor med olika ägandeformer mer jämförbara.