Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.

Karin Rebas

Karin Rebas, skolpolitisk expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Skolsegregationen och jämlikheten i skolan är ämnen som fortsätter att engagera. Den 17 november publicerade DN ett reportage med den dystra rubriken ”Forskare ense om att skolvalet ökar segregationen”.

Artikeln fortsätter sedan: ”Rapport efter rapport bekräftar att skolsegregationen ökar i Sverige. Det fria skolvalet är en av de kraftigast bidragande orsakerna.”

Det råder inget tvivel om att segregation är ett problem i skolan, liksom i samhället i stort. Det finns ett egenvärde i att elever från olika bakgrund möter varandra i skolan. Men kruxet är att skolsegregation och jämlikhet är begrepp som kan tolkas på många olika sätt – och reportaget i DN misslyckas tyvärr med att bena ut problematiken. I den polariserade skoldebatten är det en poäng att vara noggrann med begreppen.

Reportaget bygger på antagandet att skolsegregationen är ett växande problem. Det stämmer inte.  Problemet existerar – och bör givetvis bekämpas, oavsett storleksgrad – men trenden går snarare mot en stabilisering, enligt Skolverket. I den färska rapporten ”Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor” konstateras att ”Skolsegregation utifrån migrationsbakgrund har avtagit eller stabiliserats under senare år. Även skolsegregationen utifrån socioekonomisk bakgrund verkar ha stabiliserats de allra senaste åren.”

Att skolsegregationen skulle ha lett till försämrade resultat är också tveksamt. En studie av forskare vid Stockholms och Linköpings universitet från 2017 visar att etnisk skolsegregering har liten påverkan på enskilda elevers betyg. I stället är det familjebakgrund och familjens utbildningsnivå som är de tyngsta faktorerna. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren kommer fram till liknande slutsatser i rapporten ”Likvärdighet i Pisa”. Även den så kallade kamrateffekten är ifrågasatt.

I DN-artikeln förstärks tesen genom flera diagram, som påstås visa hur föräldrarnas utbildningsbakgrund ökar i betydelse. Där jämförs bland annat hur andelen elever som gick ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram och skillnaden i meritpoäng mellan elever födda i Sverige och elever födda utomlands ändrats mellan år 2000 och år 2018. Exempelvis hade svenskfödda barn år 2000 i genomsnitt 24,5 meritpoäng fler än utrikesfödda barn. År 2018 hade den skillnaden ökat till 56,5.

Vad reportern förbiser är att en stor del av den ökande skillnaden i behörighet och meritpoäng beror på förändringar i utbildningsnivåerna – både bland svenskar och utlandsfödda. Svenska föräldrar är i större utsträckning än tidigare högutbildade, medan allt fler nyanlända har föräldrar med kort utbildning.

Sverige har de senaste åren tagit emot ett rekordstort antal flyktingbarn, många i åldrarna 13 till 17 år. Som bland annat påpekas i ESO-rapporten Ankomst och härkomst - en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund har barn som kommit till Sverige före skolans start nästan lika goda resultat som infödda barn, medan resultatet för utlandsfödda försämrats. En viktig anledning är att gruppen utlandsfödda barn i genomsnitt har blivit äldre: medelåldern har höjts från omkring 7 till cirka 9 år. Där ingår många tonåringar som har fått extremt kort tid på sig att klara den svenska skolans kunskapskrav.

Dessutom har en betydligt större grupp än tidigare kommit från länder där utbildningsnivån är låg och utbildningssystemen har stora brister, som Somalia eller Afghanistan. Även om resultaten är bekymmersamma är det inte så förvånande att en elev som till exempel har några få år av afghansk skolgång bakom sig ofta kan ha svårt att lära sig ett skolspråk och läsa in grundskolan på ett par – tre år. Det finns all anledning att stötta dessa elever. Eftersom en slutförd gymnasieutbildning är en nyckel till arbete för ungdomar i Sverige är det viktigt att även nyanlända ungdomar klarar skolan bra. Men att jämföra andelen utlandsfödda elever som lyckats bli gymnasiebehöriga år 2000 med motsvarande andel år 2018 är direkt missvisande.

DN kopplar diskussionen om segregation till det fria skolvalet. Men om skolan skulle återgå till en närhetsprincip finns en påtaglig risk att boendesegregationen, som nu är den viktigaste faktorn när det gäller skolsegregationen, skulle öka ytterligare, eftersom bostäder nära skolor med gott rykte skulle bli mer attraktiva. Och grundproblemet, att den svenska skolan har svårt att klara det kompensatoriska uppdraget för elever vars föräldrar har låga inkomster och kort utbildning, skulle kvarstå.

Det viktiga är att lyfta skolorna med låga resultat och fokusera på kunskapsuppdraget, så att skolorna blir attraktiva för fler. I dag är ett vanligt problem att elever med sämre förutsättningar möts av sänkta krav och förväntningar. Men det finns goda exempel på skolor som lyckats vända en negativ utveckling, genom tydliga strukturer och systematisk kvalitetsutveckling.

För att minska den så kallade pedagogiska segregationen behövs fler incitament som får skickliga lärare och ledare till skolorna med störst behov. Skolinspektionen borde förses med större muskler, så att skolor som är på väg in i en ond spiral får stöttning eller läggs ned. Skolan skulle också tjäna på ett gemensamt mått på förädlingsvärde, så att föräldrar och elever kan få lättillgänglig information om vad olika skolor och lättare kan välja skola efter kvalitet. Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten.

Läs DN-artikel

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.