Öka autonomin – minska den politiska styrningen - Tankar om inriktningen för ett nytt styr- och resurssystem för högskolan

RAPPORT Publicerad
Rapport_Oka_autonomin_webb.pdf

Svenskt Näringsliv har under en längre tid förespråkat att systemet för fördelningen av resurser till högskolan måste göras om i grunden och stäöller sig positiva till att regeringen har tillsatt en utredning, den så kallade styr- och resursutredningen, som ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning.

I syfte att bistå utredningen med ett näringslivsperspektiv har Svenskt Näringsliv initierat en ”skuggutredning” till regeringens officiella utredning i vilken ett antal fristående skribenter ombetts skriva kortare rapporter som tar upp frågeställningar eller områden som är särskilt viktiga för näringslivet. Författarna ansvarar själva för innehåll, analys och slutsatser i sina respektive rapporter.

Denna rapport är den första i ”skuggutredningen” och är författad av Peter Honeth. Peter Honeth har en lång erfarenhet inom både politik och akademi på olika positioner, bland annat som universitetsdirektör och förvaltningschef på Lunds universitet åren 1990-2006 och som statssekreterare på utbildningsdepartementet 2006-2014. Peter Honeth pläderar till exempel för att lärosätena ska få en ökad autonomi, att nyttiggörande ska påverka fördelningen av forskningsmedel och att avnämare ska finnas med i utvärderingsprocessen för grundutbildningen. Han uttrycker dessutom en oro för hur samhällskontrakt mellan lärosätena och regeringen, vilket den statliga utredningen har som huvudförslag, ska fungera i praktiken.

Författare