Utmanarna – nya aktörer och utbildningsformer påverkar högskolelandskapet

RAPPORT Publicerad
Rapport_Utmanarna_webb.pdf

Svenskt Näringsliv har under en längre tid förespråkat att systemet för fördelningen av resurser till högskolan måste göras om i grunden och ställer sig positiva till att regeringen har tillsatt en utredning, den så kallade styr- och resursutredningen, som ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning.

I syfte att bistå utredningen med ett näringslivsperspektiv har Svenskt Näringsliv initierat en ”skuggutredning” till regeringens officiella utredning i vilken ett antal fristående skribenter ombetts skriva kortare rapporter som tar upp frågeställningar eller områden som är särskilt viktiga för näringslivet. Författarna ansvarar själva för innehåll, analys och slutsatser i sina respektive rapporter.

Denna rapport är den tredje i skuggutredningen och är författad av Malin Sahlén och Johannes Hylander på New Republic. Rapporten kommer att lyfta det faktum att högskolan får allt svårare att svara upp mot behoven på en allt mer snabbrörlig arbetsmarknad och att efterfrågan på andra utbildningsformer ökar. En ökad mångfald är eftersträvansvärd men leder icke desto mindre till frågor om hur kvalitetssäkring, validering av reell kompetens och finansiering av eftergymnasial utbildning, kanske oavsett aktör, bör se ut i framtiden.

Författare