Effektivitet i statliga saneringar slutförda år 2008-2013

RAPPORT Publicerad
Statliga_saneringar.webb.pdf

Statliga_saneringar.webb.png

I Sverige finns nästan 80 000 områden som anses vara i behov av sanering. Konsultföretaget WSP har mot bakgrund av det genomfört en studie på Svenskt Näringslivs uppdrag av de statligt bidragsfinansierade saneringarna av förorenade områden under perioden 2008 till 2013. Syftet med studien har varit att undersöka effektiviteten i arbetet genom sammanställningar och framtagna nyckeltal med avseende på tider, kostnader, risker och samhällsnytta.

I rapporten konstateras att det tar i snitt nio år att genomföra saneringar och att projekten är förknippade med stora kostnader. För att kunna jämföra olika saneringsobjekt har WSP bland annat tagit fram en helt ny modell som väger in såväl risker som kostnader. Med hjälp av denna har man observerat ärenden där kostnaden i förhållande till risken varit mycket hög. Dessa fall har stått för mer än hälften av de samlande kostnaderna medan det stora antalet ärenden delat på en fjärdedel av de tillgängliga resurserna.

Utredningen visar tydligt på vikten av att saneringsobjekt väljs med omsorg och att effektiviteten i arbetet är av största vikt med hänsyn till de stora kostnaderna.

Redaktör Nicklas Skår

Författare