Kemikalieskatten – ett handelshinder

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.

Torbjörn Spector

Från den 1 juli kommer en ny ”skatt på kemikalier i viss elektronik” även kallad Kemikalieskatten att tas ut. Det visar sig nu att företagen får svårt att klara av de administrativa kraven, då skatten ska redovisas och betalas inom fem dagar efter det att inköp gjorts från annat land. För många företag finns inte möjlighet att hinna med och identifiera och fullgöra sina skyldigheter varför flera svenska storföretag valt att förbjuda eller kraftigt begränsa inköpen från andra EU-länder.  I praktiken kommer Kemikalieskatten att bli ett handelshinder.

Protesterna mot kemikalieskatten varit kraftiga från näringslivet. Företagen har pekat på att skatten är administrativt svårhanterlig, skapar konkurrensnackdelar och inte leder till syftet; positiva effekter för miljö eller hälsa. I värsta fall får skatten motsatt effekt och leder till att svenska jobb försvinner. Kemikalieskatt finns inte i våra konkurrentländer och konsumenter som köper produkter från utlandet via internet är undantagna från skatten. Syftet med skatten sägs vara att få bort hälsofarliga flamskyddsmedel som används i plastdetaljer och kretskort.

Detta är komponenter som sitter i allt från datorer och mobiltelefoner till diskmaskiner och kylskåp och som har till syfte just att förhindra brand. Näringslivet menar att farliga kemikalier bör hanteras det EU-gemensamma system som bland annat kan utfärda förbud mot farliga kemikalier.

Den nu aktuella problematiken är att de administrativa kraven för företag som inte direkt handlar med produkter som omfattas av den nya skatten men som köper in sådana produkter, exempelvis datorer för egen verksamhet eller som insatsvaror till produktion.

Ett antal svenska storföretag har nu gått ut med kraftfulla direktiv för att inte tvingas hantera den nya skatten. Här är några konkreta exempel från svenska företag:

  • Stort svenskt handelsföretag kommer minska sina idag ca 600 inköp från utlandet till ca 10 större om året för att få ned antalet deklarationer som ska lämnas in. Företaget kommer även av administrativa skäl att styra om inköpen så att de går genom ett enda bolag. Kemikalieskatten har krävt och kommer att kräva många interna arbetstimmar. Handelsföretaget bedömer att kemikalieskatten ”per capita” är den skatt som kommer att kräva mest administration av de skatter som hanteras.
  • Koncern inom energibranschen som har köpt sin mesta elektronik genom ramavtal från en leverantör i Danmark. Från 1 juli 2017 så kommer koncernens svenska legala enheter inhandla elektronik från en svensk leverantör utav den enda anledningen som är elektronikskatten. Koncernen klarar inte av att hantera händelseskattskyldighet då händelseskattskyldig deklaration ska beställas från Skatteverket innan man planerar att ta in elektronik från annat land eftersom detta är nödvändigt för att hinna deklarera i tid (Skatteverket skickar ut den per post och det tar någon dag, sedan ska man hinna deklarera inom fem dagar). Koncernen tittade på möjligheten att bli godkänd lagerhållare och fann att inköp av elektronik från Danmark skulle vara lätt att identifiera genom intrastatrapporten som träffar moderbolaget men övriga legala enheter skulle få svårt att identifiera inköpen.
  • Globalt företag in om transportbranschen har gått ut till organisationen och begärt att inga inköp ska göras från leverantörer utanför Sverige. Företaget anser att det är orimligt att hinna leverera deklarationen inom fem dagar, betala in skatten och få underskrift av firmatecknare.
  • Globalt företag inom konsumentprodukter går ut med en information till alla dotterbolag om att inköp av elektronik från utlandet måste anmälas till respektive ekonomifunktion som sedan vänder sig till vår supportavdelning som hanterar deklaration och betalning. Detta är i praktiken ett förbud då bolagens ekonomifunktioner inte är intresserade av att hålla koll på alla inköp från utlandet och därmed sannolikt går ut med förbud för sitt bolag.

Svenskt Näringsliv har lämnat ett förslag för att förenkla hanteringen av kemikalieskatten till regeringen, se bilaga.

Skattebloggen

Skatteverket

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.