Kemikalieskatten – ett handelshinder

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.

Torbjörn Spector

Från den 1 juli kommer en ny ”skatt på kemikalier i viss elektronik” även kallad Kemikalieskatten att tas ut. Det visar sig nu att företagen får svårt att klara av de administrativa kraven, då skatten ska redovisas och betalas inom fem dagar efter det att inköp gjorts från annat land. För många företag finns inte möjlighet att hinna med och identifiera och fullgöra sina skyldigheter varför flera svenska storföretag valt att förbjuda eller kraftigt begränsa inköpen från andra EU-länder.  I praktiken kommer Kemikalieskatten att bli ett handelshinder.

Protesterna mot kemikalieskatten varit kraftiga från näringslivet. Företagen har pekat på att skatten är administrativt svårhanterlig, skapar konkurrensnackdelar och inte leder till syftet; positiva effekter för miljö eller hälsa. I värsta fall får skatten motsatt effekt och leder till att svenska jobb försvinner. Kemikalieskatt finns inte i våra konkurrentländer och konsumenter som köper produkter från utlandet via internet är undantagna från skatten. Syftet med skatten sägs vara att få bort hälsofarliga flamskyddsmedel som används i plastdetaljer och kretskort.

Detta är komponenter som sitter i allt från datorer och mobiltelefoner till diskmaskiner och kylskåp och som har till syfte just att förhindra brand. Näringslivet menar att farliga kemikalier bör hanteras det EU-gemensamma system som bland annat kan utfärda förbud mot farliga kemikalier.

Den nu aktuella problematiken är att de administrativa kraven för företag som inte direkt handlar med produkter som omfattas av den nya skatten men som köper in sådana produkter, exempelvis datorer för egen verksamhet eller som insatsvaror till produktion.

Ett antal svenska storföretag har nu gått ut med kraftfulla direktiv för att inte tvingas hantera den nya skatten. Här är några konkreta exempel från svenska företag:

  • Stort svenskt handelsföretag kommer minska sina idag ca 600 inköp från utlandet till ca 10 större om året för att få ned antalet deklarationer som ska lämnas in. Företaget kommer även av administrativa skäl att styra om inköpen så att de går genom ett enda bolag. Kemikalieskatten har krävt och kommer att kräva många interna arbetstimmar. Handelsföretaget bedömer att kemikalieskatten ”per capita” är den skatt som kommer att kräva mest administration av de skatter som hanteras.
  • Koncern inom energibranschen som har köpt sin mesta elektronik genom ramavtal från en leverantör i Danmark. Från 1 juli 2017 så kommer koncernens svenska legala enheter inhandla elektronik från en svensk leverantör utav den enda anledningen som är elektronikskatten. Koncernen klarar inte av att hantera händelseskattskyldighet då händelseskattskyldig deklaration ska beställas från Skatteverket innan man planerar att ta in elektronik från annat land eftersom detta är nödvändigt för att hinna deklarera i tid (Skatteverket skickar ut den per post och det tar någon dag, sedan ska man hinna deklarera inom fem dagar). Koncernen tittade på möjligheten att bli godkänd lagerhållare och fann att inköp av elektronik från Danmark skulle vara lätt att identifiera genom intrastatrapporten som träffar moderbolaget men övriga legala enheter skulle få svårt att identifiera inköpen.
  • Globalt företag in om transportbranschen har gått ut till organisationen och begärt att inga inköp ska göras från leverantörer utanför Sverige. Företaget anser att det är orimligt att hinna leverera deklarationen inom fem dagar, betala in skatten och få underskrift av firmatecknare.
  • Globalt företag inom konsumentprodukter går ut med en information till alla dotterbolag om att inköp av elektronik från utlandet måste anmälas till respektive ekonomifunktion som sedan vänder sig till vår supportavdelning som hanterar deklaration och betalning. Detta är i praktiken ett förbud då bolagens ekonomifunktioner inte är intresserade av att hålla koll på alla inköp från utlandet och därmed sannolikt går ut med förbud för sitt bolag.

Svenskt Näringsliv har lämnat ett förslag för att förenkla hanteringen av kemikalieskatten till regeringen, se bilaga.

Skattebloggen

Skatteverket

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson